Allogenes – Társteremtők

 

[öt sor hiányzik]

…merthogy tökéletes lények és összhang van közöttük, gondolatban egyesültek, az őriző, akit elküldtek, aki megtanít titeket […]. Ez az az erő, mely bennetek van, mely gyakran kiterjeszti magát – a Háromszorosan-Hatalmas szavai szerint, az egyetlen szerint, aki valójában létezik a Mérhetetlennel együtt, a megjelent Tudás örök Fénye, a férfias szűzi Fiatalság, az első Eón a különleges háromszoros erejű Eónból, a Háromszorosan Hatalmas, aki valójában létezik, amióta csak ő van, mindig is kiterjesztette magát, és amikor kiterjesztette magát, kiteljesedett és mindenki mástól erőt kapott. Ő ismeri önmagát és a tökéletes Láthatatlan Lelket. És eljött egy Eón során, Ő, aki tudja, Ő [a női entitás] is ismeri az Egyetlent. És Ő [a női entitás] Kalyptosszá (azaz: rejtetté – Aranyi) vált, aki mindenkiben munkálkodott, akit ismert. Ő a [férfi entitás] tökéletes, a láthatatlan, a gondolkodó Előistenség-Harmedon. És hogy megerősítse a teremtetteket ő [női entitás] a háromszoros férfi. És személyesen lett….

[öt sor hiányzik]

…személyiség egy kézben, másrészről ők együtt vannak, mivel ő [női entitás] az ő létezésük megnyilvánulása, és valamennyiükre egyaránt szívből tekint. Őbenne van az isteni önteremtő-erő.

Amikor megismerte saját [női entitás] Létezését és amikor megpihent, elhozta az Egyet [férfi entitást],  aki azóta látta valamennyiük egyéni létezését mióta ő maga is van. És amikor olyanná válnak, mint ő [férfi entitás], meg fogják látni az isteni Háromszoros-Férfit, az erőt, mely nagyobb, mint az Istené. Ő a mindenek Gondolata, akik együtt léteznek. Amikor mérlegeli őket, a nagy férfit mérlegeli […] gondolkodó Előistenség, ezek körfolyamata. Amikor ezt látja, mindazokat látja akik valójában együtt léteznek és a köztük ható kölcsönhatást is. És amikor látja mindezeket, látja a Kalyptoszt. És ha látja az elrejtetteket, látja Barbelo Eónját. És az Egyetlen nemzés nélküli utódáért, ha valaki látja miként él…

[négy sor hiányzik]

 …hallottál mindegyikük jólétéről bizonyossággal.

Azonban a láthatatlanra vonatkozóan, a szellemi Háromszorosan-Hatamas-Egyre, Halld! Láthatatlan Egyként létezik, aki felfoghatatlan valamennyiük számára.  Mindannyiukat magában foglalja, mindannyian érte léteznek. Ő tökéletes, ő több mint tökéletes, és áldott. Ő mindig az Egyetlen, és valamennyiükben létezik, kimondhatatlanul, megnevezhetetlenül, Egyként létezve, aki mindannyiukon keresztül létezik – ő, akit mindenkinek meg kell látnia, akin kívül semmi másra nem szabad vágyni, aki előtte létezett, akik a létezést birtokolták, ő volt az a forrás, melyből valamennyien kisugárzódtak. Ő az elsődleges tökéletesség. Minden istenséget megelőzött a létezésben, az áldottak közül a legáldottabb, hiszen ő minden erőnek forrása. És ő a nemlétező létező, mivel ő Istene mindazoknak, akikben nincs isteni, a felülmúlása a hatalmasoknak és csodálatosaknak…

[öt sor hiányzik]

… erő. Nem lehetetlenség számukra mindezen dolgok befogadása, amikor összegyűlnek. Mivel a teremtettek számára lehetetlenség felfogni az Egyetemes Egyet, aki a tökéletesség állapotánál is magasabb szintem van, ők ezért az Első Gondolat segítségével fogják fel – nem egyedül Létezve, hanem a létezés hosszú ideje alatt, hogy ő adományozza a Létezést. Ő mindennel ellátja magát,  mivel ő az, aki magára eszmél, amikor megismeri saját létezését. És ő az Egyetlen, aki fennmarad, mint a Létezés forrása, és anyagtalan anyag és megszámlálhatatlan szám és formátlan forma az alaktalan alakból és erőnélküli és erős és létezés nélküli létező és mozdulatlan mozgás és tett nélküli cselekvés. Mivel ő a gondoskodás gondoskodója és az istenség istensége – ám amikor is felfogják, részeseivé válnak az első Életerőnek és az osztatlan cselekedetnek, az Első esszenciája az Egyetlenből, aki valójában létezik. És a második cselekvés […] azonban, ő a […] Ő az áldással és jósággal feltöltött, mert amikor felismerik, mint a Láthatatlan Lélek – mely kitölti -  határtalanságának metszéspontját, a (határtalanság) megváltoztatja őt (a láthatatlan lelket) azért, hogy megismerhesse saját mibenlétét és létezésének mikéntjét. Ő az aki mindenki számára elhozta az üdvözülést, azáltal, hogy ő volt a létforrása mindazoknak, akik valójában léteznek, általa a tudása fennmarad, mivel ő az, aki tudja ki ő. Ők azonban semmit sem alkottak, mi messzebb mutatott volna önmaguknál, sem energiát, sem rangsort, sem dicsőséget, sem korszakot, merthogy valamennyien örök létezők.  Ő az Életerő és a Mentalitás és az Ami-Amely-van”. Ezért az Ami-Amely-van folyamatosan birtokolja saját Életerejét és Mentalitását, és az Életnek állandóan Életfolyamatai vannak nem-Létező és Mentális. Mentális birtoklás Élet és Ami-Amely-van. És a három egy, habár egyénileg három személyiséget alkotnak..

Most, miután ezeket a dolgokat hallottam, a fiam Messos és én megrémültünk, figyelmünket a többszörös […] gondolat […] erőt ad azoknak, akik képesek mindezeket a dolgokat megismerni a - sokkal nagyszerűbb - kinyilatkoztatás által. Én minderre képes voltam, habár húsból való vagyok. Hallottam tőled ezekről a dolgokról, valamint a bennük foglalt tantételt, mivel a bennem lévő gondolat segített különválasztani a mérhetőn túli dolgokat éppen úgy, mint a megismerhetetleneket. Ezért félek, az én tantételem esetleg eltér attól, ami helyes.

Azután, fiam Messos, az abszolút-dicsőséges Egy, Jouel, újra szólt hozzám. Kinyilatkoztatta [női entitás] számomra a következőket, mondván: „Senki sem képes meghallani ezeket a dolgokat, kivéve a hatalmas erejűeket önmagukban, a Társteremtőket. Hatalmas erő áradt ki rád, melyet a mindenség Atyja, az Örök, adott neked, mielőtt erre a helyre jöttél, azért, hogy azokat a dolgokat, melyeket nehéz szétválasztanod, szét tudd választani, és azokat a dolgokat, melyek érthetetlenek a legtöbbek számára, te talán megérthesd, akkor talán megmenekülhetsz (biztonságban) az Egyhez, aki a tied, aki az első volt, hogy megmentsen, és akinek nincs szüksége megmentésre….

[öt sor hiányzik]         

…neked alakot, és a láthatatlan kinyilatkoztatását, a szellemi Háromszorosan-Hatalmas Egyet, mely nyughatatlan és oszthatatlan létet hordoz, testetlen, örök ismeret.

Mint az összes eón, Barbelo Eónja is létezésében mindazokkal a típusokkal és formákkal fel van ruházva, mint a valóban létezők, Kalyptosz képével. És fel van ruházva ezek intellektuális képességével, bírja a férfi Előisten gondolkodását, mintegy képzetet, és a teremtettekben cselekszik, akár szakértelemmel, vagy ügyességgel, vagy részben ösztönökkel. Fel van ruházva az isteni önteremtő képességekkel, mint egy képzettel, és ezek mindegyikét ismeri. Elkülönülten és egyénileg cselekszik, folyamatosan kiigazítja a természetből fakadó hibákat. Fel van ruházva az isteni Háromszoros-férfiséggel, hogy valamennyiük megmentője legyen, együttműködve a Láthatatlan Szellemmel. Ő a tanács szava,  <ő> a tökéletes fiatalság. Ős ő az első esszencia…

[6 sor hiányzik]

…lelkem elfáradt, visszahúzódtam és nagyon össze voltam zavarodva. Magamba fordultam és megláttam az engem körülölelő fényt, és az Isten énbennem volt, Istenné váltam.

            Aztán az abszolút-dicsőséges Egy, Jouel, ismét felszentelt engem és hatalmat adott nekem [a női entitás]. Azt mondta nekem: „Mivel taníttatásod teljessé vált, és megismerted a benned lakozó Jót, hallgasd a Háromszorosan-Hatalmas egyre vonatkozó dolgokat, melyeket meg fogsz őrizni mély hallgatásban és titkos misztériumban, mert ezeket nem lehet elmondani senkinek, kivéve az arra érdemeseket, azokat, akik képesek hallani; nem lehet beszélni mindezekről a fel nem készített generációnak sem az Egyetemes Egyről, aki több, mint tökéletes. Azonban te megkaptad <mindezeket>, köszönhetően a Háromszorosan-Hatalmas Egynek, az Egynek aki az áldott és szívjóság állapotában létezik, az Egynek,  aki mindezekért felelős.

Nagyszerűség lakozik benne. Mivelhogy ő egy…

[öt sor hiányzik]

…az első gondolatnak, mely nem esik távol azoktól, akik elmélyülnek a megértésben és az ismeretekben. És Az Egy megmozdult mozdulatlanul, így irányít, nehogy elhalványuljon a határtalanságban, mentális tevékenység hatása alá kerüljön.  És ő belépett önmagába és megjelent, mindent egybefogva, az Egyetemes Egy több mint tökéletes.

„Igazából nem általam, hanem ő általa lett közvetítve a tudás e fokozata. Amíg nincs lehetőség a teljes megértésre, ő (azonban) megismerhető. És mindez a Mentalitás harmadik csendje miatt van, és a második osztatlan cselekvés miatt, mely az Első gondolatban jelent meg, mely Barbelo Eónja, együtt az Oszthatatlan Egy osztható képmásával, és a Háromszorosan-Hatalmas Eggyel és a nem létező létezéssel.”

<Aztán> a hatalmasság cselekvés által jelent meg, nyugalomban és csendben, habár hangot bocsátott ki, így: zza, zza, zza. Azonban amikor (Jouel) meghallotta a hatalmast eltöltötte őt…

[öt sor hiányzik]

… „Te vagy […] Solmis! […] az Életerő által, mely a tied, és az első cselekedet, mely az istenségtől ered. Nagyszerű vagy Armedon! Tökéletes vagy. Isteni megtestesülés!

„És az ő cselekedetének megfelelően, a második hatalmas és a Bölcsek, mely az áldottól származnak: Autoer, Beritheus, Erigenaor, Orimenios, Aramen, Alflegesz, Elelioufeusz, Lalameusz, Yetheusz,  Noetheus; valamennyien nagyok!  Ő aki ismer téged ismeri az Egyetemes Egyet! Te vagy az Egyetlen, te vagy az Egyetlen, Ő, aki jó, Afredon! Te vagy az Eónok Eónja, Ő aki örök!”

Aztán imádta az Egyetemes Egyet, mondván: Lalameusz, Moetheusz, Szenaon, Aszine[usz, …]rifaniosz, Mellefaneusz, Elemaoni, Szmoun, Optaon, Ő, Aki Van! Te vagy az Ő, Aki Van!, az Eónok Eónja, a teremtés nélkül való, aki nagyobb, mint a teremtés nélkül (valók). Jatomenosz, akiért egyedül az összes megszületés előtt álló teremtetett, a Megnevezhetetlen Egy!

[10 sor hiányzik]

… tudás.”

Most, hogy ezeket a dolgokat hallottam, láttam a tökéletes teremtettek fényét és a teljesen tökéletes egyekét, akik együtt léteznek, és a teljesen tökéletes egyeket, akik a tökéletesek előtt voltak.

Azután újra az abszolút-dicsőséges Egy, Jouel szólt hozzám: „Óh, Társteremtők, egy ismeretlen ismeretben, ti tudjátok, hogy a Háromszorosan-Hatalmas Egy a dicsőségesek előtt létezett. Ők nem léteztek a létezők közt. Ők nem léteztek azok közt sem, akik valójában léteznek. Továbbá, mindezek a létezők istenségként, áldottakként és létezőkként élnek, és mint anyagtalan és nemlétező létezők.”

Mindezek után imádkoztam, hogy megvilágosodjak.  Majd az abszolút-dicsőséges Egy, Jouel ezt mondta nekem: „Óh társteremtők, a Háromszoros-Férfi felette áll az anyagnak. Így tehát anyagtalan…

[9 sor hiányzik)

…azok akik az igazán létezők generációjának közösségében léteznek. Az önmagát teremtő egyek együtt léteznek a Háromszoros-Férfivel.

„Ha tökéletes alapossággal keresel, akkor meg fogod ismerni a benned lakozó Jót; aztán meg fogod önmagad is, (mint) azt, aki az Istentől származik, aki valójában elő-létezik. Száz év múltán el fogsz jutni arra a felismerésre, hogy Az Egy Salamax és Semen által […] Barbelo Eónjának Szellemi Nagyságai. Túl mindezeken, ami igazán közel áll hozzád, elsőre nem fogod megismerni, azért, hogy ne veszítsd el a bizalmadat. Ha minden eszerint történik, megkapod mindazt, ami Az Egyre vonatkozik és kitölt téged a beteljesülés szava. Aztán istenné válsz, és tökéletes leszel. Megkapod …

[4 sor hiányzik]

… a keresés […] a Létezés […] ha meg is ért bármit, akkor az egy által érti meg, annak a különleges egynek által aki megérthető. És aztán nagyobbá válik aki megért és tud, mint aki megérthető és a dolgok ismerője. Azonban ha leereszkedik természetéhez, kevesebb lesz, az örökölhető természet nem kapcsolódik semmilyen nagysághoz, ezen hatalmasságokhoz, mindenhol vannak és nincsenek sehol, mivel nagyobbak ők minden nagyságnál, és kevesebbek minden csekélységnél.”

Most, hogy az abszolút-dicsőséges Egy, Jouel mindezeket elmondta nekem, elvált tőlem és otthagyott. Ám nem estem kétségbe szavainak hallatán. Felkészítettem önmagamat és alapos gondolkodással töltöttem egy évszázadot. Rendkívüli módon örvendeztem, hogy ebben a hatalmas fényben vagyok, és az áldott ösvényen, mivel azoktól kaptam, akiket érdemes nézni és azoktól, akiket érdemes hallgatni, ők (azok) akik egyedül a hatalmas erővel rendelkeznek…

[öt sor hiányzik]

…Istentől.

Amikor a százéves megértési időszak vége közeledett, a teljes sikeresség reménye állapotának áldott érzését hozta. Láttam a jóságos isteni Önteremtőket; és a Megmentőt, aki fiatalos volt, a tökéletes Háromszoros-Férfi Gyermeket, és az ő szívjóságát, az ősi tökéletes Előisten-Harmedont, és a Kalyptosz áldottságát; és az áldottság elsődleges eredetét, Barbelo Eónját, a teljes istenséget; az eredetnélküliek elsődleges eredetét, a szellemiséget, a láthatatlan Háromszorosan-Hatalmas Egyet, az Egyetemes Egyet, aki több mint tökéletes.

Amikor  elragadott <engem> a rám ereszkedett, áradó örök fény, és elvitt egy szent helyre, melyhez hasonlót szavakkal sem lehet leírni, majd hihetetlen kegyelemnek köszönhetően, láttam mindazokat a dolgokat, melyekről hallottam. Azután valamennyiükhöz imádkoztam, összeszedtem valamennyi ismeretemet, s az Egyetemesek tudásához közelítettem, Barbelo Eónjához.

És láttam a szent hatalmasságokat a szűzi férfias Barbelo Szellemi Nagyságai által, tudtomra adván, képes leszek ellenőrizni, mi történik a világban: „Óh Társteremtők, látván áldott állapototokat, mely csendességben lakozik, segítségével ismeritek pontos önmagatokat,  kutatjátok magatokat, visszahúzódva az Életerőből, melyet megmozdulni láttok. És habár lehetetlen számotokra megállni, nem félitek a semmit, a létezésből való kilépést; és megpihenve fogod őket találni és nyugalomban miután hasonlatossá válnak az Egyhez aki teljes nyugalomban van és (aki) mindezeket csendben és mozdulatlanul magába öleli. Amikor megszületik benned a felismerés vele kapcsolatban az Ismeretlen Egyre vonatkozó elsődleges megvilágosodás által -  az Egyre, akit ha meg kellene ismerned, nem lenne tudomásod róla és félelem töltene el azon a helyen, visszahúzódnál a háttérbe tettei láttán. Végül amikor tökéletessé válsz azon a helyen, csendesítsd el magad. És a benned lakozó képpel összhangban hasonlóképpen tudni fogod, ez az a mód, melyen az összes (dolog) nyugszik. Semmit ne herdálj el többé, hogy képes legyél megpihenni, és ne vágyj a cselekvés után, nehogy bármilyen módon elveszítsd a benned levő Ismeretlen Egy mozdulatlanságát. Ne hidd, hogy ez lehetetlen számára; ha azonban a felvilágosult gondolat által meg kéne ismerned, nem lenne tudomásod róla.”

Figyeltem mindezekre a dolgokra ahogy elmesélték. Bensőmben a csend állandóságával, és hallottam az Áldottakat miáltal megismertem pontos valómat.

Aztán visszahúzódtam az Életerőhöz amint <magamba> pillantottam, beléolvadtam, és várakoztam, nem törhetetlenül, de csendesen. És láttam egy örök, intelligens, oszthatatlan mozdulatot, mely valamennyi alaktalan energia felé irányult, (mely mozgás) határok által nem korlátozott.

 Amikor pedig szilárdan akartam állni, visszahúzódtam a létezésből, így nyugalmat és pihenést találtam, mint egy képet és egy képmást, melyet kinyilatkoztatás által adományoztak nekem a Láthatatlan Egy és az Egy aki nyugalomban van. Eltöltött a megvilágosodás az elsődleges kinyilatkoztatás által, melyet a Megismerhetetlen egytől kaptam. Habár nem volt tudomásom róla, ismertem őt, általa kaptam hatalmat. Folyamatosan erősödvén megismertem a bennem lakozó Egyet, és a Háromszorosan-Hatalmas Egyet, és a tartalmazhatatlanság kinyilatkoztatását. És a többiek számára megismerhetetlen Első Egyetlen elsődleges kinyilatkoztatása által, az Istenén, aki több mint tökéletes, láttam őt, a Háromszorosan-Hatalmas Egyet, aki mindannyiukban létezik.  Kutattam a kimondhatatlan és Megismerhetetlen Istent – akit ha valakinek meg kellene ismerni, abszolút semmi tudomása sem lenne róla – a Háromszorosan-Hatalmas Egyet – aki nyugalomban és csendben létezik, és megismerhetetlen – közvetítőjét.  

Amikor mindezekben a dolgokban megerősítést nyertem, a Szellemi Nagyságok hatalmai azt mondták nekem: „Tarts szünetet, rejtsd el a benned lakozó cselekvőképtelenséget, érthetetlen dolgokat kutatván; inkább hallgasd őt továbbra is mivel mindez lehetséges az elsődleges kinyilatkoztatás és a megvilágosodás által.”

„Nos, van benne valami amint létezik, ez pedig az, hogy ő létezik, de egyben eljövendő is, vagy cselekszik és tud, habár a Tudat, az Élet, a Létezés és nem-Létezés határain kívül él, felfoghatatlanul. Ő valamiféleképpen együtt van a tökéletes létével. Nem valamiféle maradék, mintha kinyert volna valamit valaki elemzésre vagy tisztításra, vagy kapta vagy adta volna. Nincs elhalványítva semmilyen módon, akár saját csodálata által, akár azáltal, hogy ad másokon át, illetve kap. Nincs benne semmi csodálat önmaga iránt, mástól sem, nem hat rá. Továbbá, semmit sem ad önmaga által, nehogy elhalványuljon tisztelete mások előtt, emiatt az érv miatt nincs szüksége Tudatra, vagy Életre, igazából egyáltalán semmire. Ő az Univerzálisok elöljárója a mag a szűkölködésében és megismerhetetlenségében, mely a nem-létező létezés, habár a csend és az állandóság adományával rendelkezik, nehogy elhalványítsák azok, akik nem halványulnak el.

 „Ő nem istenség, nem áldottság, nem tökéletesség. Inkább az (a háromság) ő megismerhetetlen entitása, nem az mely megfelelő számára; inkább ő egy másik magasabb rendűje az áldottságnak, az istenségnek és a tökéletességnek. Mivel ő nem tökéletes, azonban más szempontból magasabb rendű. Ő nem határtalan, sem megkötve nincs senki által. Inkább valamiféle magasabb rendű. Ő nem anyagi létező. Nem tartozik a nagyok közé. Se nem alacsonyrendű. Ő nem szám. Nem teremtmény. Nem olyasmi, ami létezik, ahogy azt a létezés mikéntjéről gondolják. Ő valami más önmaga számára, ami magasabb rendűvé teszi, amit nem lehet megismerni.”

„Ő önmaga elsődleges kinyilatkoztatása és tudása, mivel ő egyedül az, ki ismeri önmagát. Mivel ő nem a létezők egyike, ezért másfajta dolog, ő magasabb rendű a felülmúlhatatlanoknál, még az összehasonlításnál is, azzal kapcsolatban, hogy mi ő és mi nem ő. Nem résztvevője a kornak, nem résztvevője az időnek sem. Nem kap semmit semmitől. Nem elhalványítható, ő sem halványít el semmit, elhalványíthatatlan. Ő önmaga által megérthető, mint valami megérthetetlen dolog, melyet ő kiemel azok közül, ami túlmutat a megismerhetetlenségen.”

„Megadatott neki az áldottság, tökéletesség és a hallgatás – nem <az áldottság,> sem a tökéletesség és állandóság. Inkább ez (ezek a tulajdonságok) lényének entitásai, melyek léteznek, melyeket senki sem ismerhet meg, és melyek nyugalomban vannak. Ezek inkább az entitásai, a többiek számára megismerhetetlenül.”

„Ő egyben szépségében is sokkal hatalmasabb mindazoknál, akik jók, és így megismerhetetlen számukra bármilyen vonatkozásból. Általuk és ő bennük van, nemcsak mint a megismerhetetlen tudás, mely az ő sajátossága. Egyesült a tudatlansággal, mely kutatja őt. Ha azonban <valaki látja> a megismerhetetlenségének módját, vagy látja őt valamennyi vonatkozásában, vagy ha azt mondaná, hogy ő egyfajta ismeret, ő bűnös tettnek venné ezt ellenében, hamis ítéletnek, merthogy az illető nem ismerné az Istent. Nem Az Egyetlen ítélné el, aki semmihez sem kapcsolódik, semmi vágy sincs benne, hanem saját magát (ítélné) meg, mivel nem találta meg a valóban létezők igaz eredetét. El volt vakítva, eltekintve a kinyilatkoztatás pihenő szemétől, az (egytől), mely cselekszik, a Láthatatlan Szellem Első Gondolatának Háromszorosan-Hatalmasától. Ez az egy így létezik….

[15 sor hiányzik]

…valami […] határozottan […] szépség és első megjelenése az állandóságnak és csendes és nyugodt és kifürkészhetetlen nagyság. Amikor megjelent, nem volt szüksége időre vagy <melynek részese volt> végtelenségre. Ő inkább a kifürkészhetetlen kifürkészhetetlenség. Nem hozza mozgásba önmagát, ezért nyugalomban van. Ő nem egyfajta létezés, nehogy igényei legyenek. Térbelileg ő anyagi, pontosabban kifejezve – anyagtalan. Nem-létező létezése van. Mindannyiukért létezik önmagához képest, bármilyen vágyak nélkül. Hatalmasabb ponton áll ő a hatalmasoknál. Hatalmasabb ő, mint állandósága, ezért…

[15 sor hiányzik]

…látta őket, és valamennyiüket felhatalmazta, habár nem voltak érintettek egyáltalán Az Egy által, ugyanúgy nem, ahogy sokan nem tudnak róla, habár részesülnek erejében. Semmi sem készteti őt mozgásra az Egységnek köszönhetően, mely nyugalomban van. Mivel ő megismerhetetlen, ő egy légtelen helye a határtalanságnak. Mivel határtalan és erőtlen és nem-létező, nem kapott Létezést. Inkább ő az, aki mindezeket önmagában tartalmazza, nyugalomban lévén (és) kiemelkedvén abból, aki folyamatosan fennáll, mivel megjelent az Örök Élet, a Láthatatlan és Háromszorosan-Hatalmas Szellem, melyben mindezek a létezők benne vannak. És körbeöleli őket, magasabban lévén náluk. Egy árnyék…

[15 sor hiányzik]

…eltöltötte az erő. Ő már előttük létezett, mindannyian tőle kapták a hatalmat,  és eltöltötte őket.”

És megerősítést nyert, mindazok a dolgok, melyeket hallottál, igazak. És ne kutass ennél többet, de járj. Nem tudjuk, vajon a Megismerhetetlen Egynek vannak-e angyalai vagy istenei, vagy azt, hogy az Egyetlen, aki nyugalomban van, tartalmaz-e önmagában bármit is az állandóságon kívül, mely ő, nehogy elhalványuljon. Nem érdemes további kutatásra fordítani az időt. Megtervezték, hogy ezeket megtudd, és az, hogy mással is beszéljenek. De te megkapod…

[öt sor hiányzik]

…és azt mondta nekem: „Írd le mindazokat a dolgokat, melyeket elmondok neked, és azokat melyekre emlékeztetlek, mindazok kedvéért, akik érdemesek erre utánad. És ott fogod hagyni ezt a könyvet egy hegyen, és ünnepélyesen felkéred az őrt: „Jöjj el Végzetes Egyetlen”.

És miután mindezeket a (dolgokat) elmondta, elvált tőlem. De eltöltött a boldogság, és megírtam ezt a könyvet, melyet elvártak tőlem, a fiam Messos, azért, hogy mindezeket felfedhessem neked,  mely dolgokat életem során kihirdettek nekem. Először a legteljesebb csendben kaptam ezeket, egyedül voltam, felkészítettem önmagam. Ezek azok a dolgok, melyeket felfedtek előttem, oh, fiam Messos…

[13 sor hiányzik]

…hirdesd mindezeket, Őh, fiam Messos, a Társteremtők valamennyi könyvének hitelességéül.

 

Fordította: Aranyi László
 

Vissza a nyitólapra