Jézus Bölcsessége (Szófia)

 

Jézus Bölcsessége (Szófia).

A halálból való feltámadását követően a tizenkét tanítvány és a hét nő folytatta követését, és elmentek Galileába a hegyre, melynek neve: „Jövendölés és öröm”. Amikor összegyűltek és összezavarodva a világegyetem alapjait alkotó valóságtól és a tervtől, és a szent előrelátástól, és az elöljárók hatalmától, és minden dolog kapcsán, melyet a Megváltó tett velük titokban, a szent terv részeként, a Megváltó megjelent, - nem a korábbi formájában, hanem mint láthatatlan szellem. Az ő képe pedig hasonlított a fény hatalmas angyalára. A hasonlatosságát azonban nem írhatom le.  Egyetlen halandó sem képes elviselni, csak a tiszta, tökéletes test, az, amelyről ő tanított nekünk a hegyen, melynek neve: „Az Olajfáké”, Galileában.

És azt mondta: „Béke legyen veletek, az Én békémet adom nektek!”. És ők valamennyien csodálkoztak és megrémültek. A Megváltó nevetett és azt mondta nekik: „Mire gondoltok? Zavarban vagytok? Mit kerestek?”

Fülöp mondta: „A Világegyetem mögöttes valóságát és a tervet.”

A Megváltó azt mondta nekik: „Azt akarom, hogy tudjátok, minden ember a földön, egészen mostanáig, a Világegyetem alapjaiból születik, porból levén, és ameddig kutatnak az Isten után, hogy ki ő és miként néz ki, addig nem találják meg őt. A legbölcsebbek közülük elmélkedtek a világ rendjéről és működéséről. Elmélkedésük azonban nem érte el az igazságot. Tudniillik azt mondják, valamennyien a filozófusok, hogy a rendet háromféleképpen irányítják, (és) következésképpen, nem értenek egyet. Néhányan közülük azt mondják, a világ önmagát irányítja. Mások (szerint) az előrelátás az (ami irányítja). Mások (szerint) a sors. Ám ezek egyike sem. Megismételve, a három hang közül, akiket említettem, egyik sincs közel az igazsághoz, és (ezek a dolgok) emberektől származnak. Én azonban, aki a Végtelen fényből jöttem, itt vagyok – mivel ismerem őt (a Fényt) – ezért beszélhetek nektek az igazság pontos természetéről. Mivel ami önmagától van, az a szennyezett élet; az önmagát hozza létre. Az előrelátás nem rendelkezik önmagában bölcsességgel. A sors nem tud megkülönböztetni. Nektek azonban megadatott, hogy tudjátok; és aki érdemes a tudásra meg fogja (azt) kapni, aki azonban nem nemződött meg a tisztátalan egyesülés vetése által, az Első révén, AKI Elküldetett, hiszen ő halhatatlan a halandó emberek között.”

Máté azt mondta neki: „Uram, senki sem képes megtalálni az igazságot, kivéve általad. Ezért taníts minket az igazságra.”

A megváltó így szólt: „Ő,  Aki Van, kimondhatatlan. Semmilyen princípium nem ismeri őt, sem elöljáró, semmilyen alávetett, semmilyen teremtmény a világ princípiumaiból, kivéve őt egyedül, és aki számára kinyilatkoztatást kíván adni általa, aki az Első Fény. Mostantól kezdve, én vagyok a Hatalmas Megváltó. Mivel ő halhatatlan és örök. Mivel örök, nincs születése; bárki, aki megszületik, meghal. Ő nem-nemzett, nem rendelkezik kezdettel; bárki, aki kezdettel rendelkezik, vége is van. mivel nincs törvény felette, nincs neve; bárki, akinek neve van, másvalaki szülöttje.”

(BG 84, 13-17 hozzáteszi: Ő megnevezhetetlen. Nincs emberi alakja; bárki, akinek emberi alakja van, másvalaki szülöttje.)

„És rendelkezett saját másolatával. nem olyan, mint amilyent láttatok és megkaptatok, hanem különleges másolattal, mely felülmúlt minden dolgot és jobb volt, mint a Világegyetem. Minden oldala látszott és saját magát nézte saját magából. Mivel végtelen volt, örökké megsemmisíthetetlen. Elmúlhatatlan és nincs hasonlatossága (semmihez). Változatlan jó. Hibátlan. Örök. Áldott. Mivel ismeretlen, örökké ismeri saját magát. Mérhetetlen. Követhetetlen. Tökéletes, nincs hiányossága. Elpusztíthatatlanul áldott. A ’Világegyetem Atyjának’ hívják.”

Fülöp szólt: „Uram, akkor hogyan jelent meg a tökéletesek számára?”

A tökéletes Megváltó azt mondta neki: „Mielőtt bármi is látható lett volna a látható dolgok közül, a magasztos és az elöljáró őbenne volt, hiszen magához ölelte a teljességet, semmi sem ölelte át őt. Mivel ő volt a teljes tudat. És ő a gondolat, és megfontolás és tükröződés és hatalom. Ezek egyenlő hatalmasságok. Forrásai a teljességnek. És az egész fajuk az elsőtől az utolsóig az ő elő-tudatában voltak (mely a) végtelen nem-nemzett Atyáé.

Tamás azt mondta neki: „Urunk, Megváltónk, miért jöttek ezek a dolgok létre és miért lettek kinyilatkoztatva?”

A tökéletes Megváltó így felelt: „A Végtelenből jöttem, hogy mondjak el nektek mindent ezekről a dolgokról. A Szellem-Aki-Van volt a nemző, akinek hatalmában áll a nemzés és a formaadás természete, hogy az őbenne rejtőző hatalmas gazdagság kinyilvánításra kerüljön. Az ő kegyelme és szeretete által saját maga által akart gyümölcsöket létrehozni, hogy ne <örvendezzen> a saját jóságának egyedül, hanem a Rendíthetetlen Nemzedék szellemei teremtsenek testet és gyümölcsöket, dicsőséget és elismerést a múlhatatlanságban és az ő végtelen kegyelmében, azért, hogy a kincseit kinyilatkoztassa az Önmagát-nemző Isten, minden múlhatatlanság atyja, és azok, akik később jöttek. Azonban még nem váltak láthatóvá. Hatalmas különbség van létezésben a múlhatatlanok között.”

Felkiáltott, mondván: „Akinek csak van füle a végtelen (dolgok) felöl való hallásra, hát hallja meg!” és „Azokat szólítom meg, akik ébren vannak.” Továbbfolytatta, és azt mondta: „Minden, ami romlandótól származik maga is megromlik, hiszen romlandótól ered. Azonban bármi, ami romolhatatlantól származik, romolhatatlan, mert romolhatatlanná válik. Sok ember tehát tévútra ment, mert nem ismerték ezt a különbséget, és meghaltak.”

Mária azt mondta neki: „Uram, akkor hogyan fogjuk megismerni?”

A tökéletes Megváltó így szólt: „Jöjjetek el a láthatatlan dolgoktól azok végéhez, melyek láthatóak, és a Gondolat igazi kisugárzásához, (ami) kinyilatkoztatja nektek, hogyan higgyetek azokban a dolgokban, melyek nem láthatóak és a láthatóakban találhatóak, azokhoz, mely a Nem-nemzett Atya tulajdonai. Akinek van füle, hallja meg!”

„A Világegyetem Urát nem ’Atyának’ hívják, hanem ’Ősatyának’, azok kezdete óta, akik meg fognak jelenni, ám ő (az Úr) kezdet nélküli Ősatya. Nézvén önmagát önmagán belül a tükörben, önmagára hasonlítóan jelent meg, a képe azonban úgy bukkant fel, mint Isteni Saját-Atya, és <mint> Szembesítő a Szembesítők felett, Első Létező Nem-nemzett Atya. Ő valójában egyenlő korú a Fénnyel, mely előtte volt, ám nem egyenlő vele hatalomban.

 „És ezek után egész seregnyi szembesítés került kinyilatkoztatásra, önmagukat nemzők, egyenlők korban és hatalomban, dicsőségben lévén (és) számtalanul, akik faját a így hívták: Azok felett álló Generáció ahol Nincs Királyság’ azoktól, akikben ti magatok megjelentetek ezen emberek által. És a teljes sokaságot, akik felette álltak ahol nincs királyság így hívták: ’a Nem-nemzett Atya fiai, Isten, Megváltó, Isten fia’, akinek a képe veletek van. Mivel ő a megismerhetetlen, aki el van töltve örökké múlhatatlan dicsőséggel és kimondhatatlan örvendezéssel. Mindannyian nyugalomban vannak benne, örökké örvendezve kimondhatatlan örvendezéssel az ő változatlan dicsőségében és mérhetetlen ujjongásban; ez soha nem volt hallott vagy ismert az eónok teljes körében és az ő világukban egészen mostanáig.”

Máté szólt hozzá: „Uram, Megváltóm, miként lett az Ember kinyilatkoztatva?”

A tökéletes Megváltó mondta: „Azt szeretném, ha tudnád, hogy ő, aki a Világegyetem előtt megjelent végtelenségben, Ön-növelő, Ön-felépítő Atya, teljes egészében eltelve a ragyogó és kimondhatatlan fénnyel, a kezdetben, amikor elhatározta, hogy a képét tekintélyes hatalmassággá teszi, közvetlenül az alapelvévé (vagy kezdetévé) annak a fénynek, mely a Halhatatlan Androgén Emberben jelent meg, hogy a Halhatatlan Androgén Ember által megvalósíthassák a megváltásukat és felébredjenek a feledékenységből, az elküldött tolmács révén, aki veletek van a rablók nyomorúságának végéig.”

„És az ő hitvese a Nagy Szófia, aki az elejétől fogva rendelve volt őbenne, egyesülésre az Ön-nemző Atya által, a Halhatatlan Embertől, aki mint első és istenség és királyság jelent meg az Atya számára,  akit ’Embernek, Ön-Atyának’ neveztek, s kinyilvánította ezt. És ő alkotta a hatalmas eónt, akinek neve ’Ogdoad’, a saját magasztosságára.”

„Jelentős hatalmat kapott, és irányította a nyomorúság megteremtését. Ő teremtette az isteneket és az angyalokat <és> arkangyalokat, számnélküli miriádokat kísérőül, abból a Fényből és a háromszorosan férfi Szellemből, mely Szófiától való, a hitvesétől. Ebből származik Isten eredő dicsősége is királysága. Ezért nevezték őt az ’istenek Istenének’ és a ’királyok Királyának’.”

„Az Első Embernek megvolt az ő különleges tudata belül, és a gondolat – mivel ő a (gondolat) – (és) figyelembe vétel, tükröződés, racionalitás, hatalmasság. Valamennyi létező jellemző tökéletes és halhatatlan. Az elmúlhatatlanság tekintetében pedig, ők valójában egyenlőek. (Azonban) a hatalmasság vonatkozásában, különbözőek, miként különbség van apa és fia <és fiú> és gondolat, és a gondolat és az emlékeztető között. Amint azt korábban mondottam, a teremtett dolgok között a monád az első.”

„És mindezek után, minden kinyilatkoztatott dolog előtűnt a hatalmasságából. És a teremtett dologból minden ami alakot öltött, megjelent; ami alakot öltött és megjelent, megformálódott; ami megformálódott, nevet kapott. Így jött létre a különbség a nem-nemzettek között a kezdettől a végig.”

Ezután Bertalan így szólt hozzá: „Hogyan (van az, hogy) <őt> nevezi az Evangélium „Embernek” és „Emberfiának”? Melyikük vonatkozik akkor a Fiúra?”

Az Egyetlen Szent azt mondta neki: „Azt szeretném, ha tudnátok, hogy az Első Embert ’Nemzőnek, Ön-tökéletes Tudatnak’ nevezték. Tükröződött a Nagy Szófiával, hitvesével, bemutatta az ő elsőnek-nemzett androgén fiát. Az ő férfi-jellegű nevének ’Elsőként Nemzett, Isten Fia’ adatott, a női-jellegű nevének pedig ’Elsőként Nemzett Szófia, a Világegyetem Anyja’. Néhányan úgy hívják ’Szeretet’.   Az Elsőnek-Nemzettet ’Krisztusnak’ nevezik. Hiszen az atyjától kapott hatalmat, ő teremtette az angyalok sokaságát számtalan kísérővel a Szellemből és a Fényből.”

Az apostolai így szóltak hozzá: „Urunk, nyilatkoztasd ki számunkra az ’Embernek’ nevezett egyetlent, hogy pontosan megismerhessük szentségét.”

A tökéletes Megváltó azt mondta: „Akinek füle van a hallásra, hallja meg. Az Első Nemző Atyát ’Ádámnak’, a Fény Szemének’ hívták, mert ő a ragyogó Fényből származott, és az ő szent angyalaitól, akik kimondhatatlanok (és) árnyék nélküliek, vidáman örvendezve örökké a tükröződésükben, melyet az atyjuktól kaptak. Az Emberfia, akit az ’Isten Fiának’ hívnak, egész Királysága, tele van kimondhatatlan és árnyék nélküli örvendezéssel, és változatlan ujjongással, az ő romolhatatlan dicsősége felett örvendeznek, mely egészen mostanáig nem volt hallható és kinyilatkoztatva sem az eónokban, melyek ezután jöttek, és az ő világaikban. Én az Ön-Nemzőtől és az Első Végtelen Fényből jöttem azért, hogy mindent kinyilatkoztassak számotokra.”

Ismét az apostolok szólaltak meg: „Mondd el nekünk világosan, miként erednek a láthatatlanoktól, a halhatatlanoktól a világba, mely meghal?”

A tökéletes Megváltó így felelt: „Az Emberfia, Szófia, a hitvese, egyetértésével, hatalmas androgén fényt nyilatkoztatott ki. ’Megváltónak, Minden Dolgok Nemzőjének’ nevezték el férfi jellegét. Női-jellegű nevének a „Mindent Nemző Szófiát’ kapta. Néhányan ’Pistisnek’ hívják őt.

„Mindenki, aki a világra jön, hasonlóan egy fénycsepphez, az ő küldötte a Mindenható világába, azért, hogy ő vigyázza őket. És a feledékenység köteléke megköti őt Szófia kívánságára, hogy az anyag legyen <kinyilatkoztatva> az egész világnak szegénységben, az ő (a Mindenható) önteltségére és vakságára vonatkozóan és a tudatlanságára, ahogy megnevezték őt. Én azonban magasabb helyekről jöttem a hatalmas Fény kívánságára, (én) aki megszöktem a kötelékből; én aki megszüntettem a rablók tevékenységét; ráébredtem, hogy az a csepp, melyet Szófia küldött, gyümölcsöt kell, hogy teremjen általam, és legyen tökéletes és többé ne tökéletlen, ám legyen <egyesülve> általam, a Hatalmas Megváltó, és az ő dicsősége legyen kinyilatkoztatva, azért, hogy Szófia is feloldást kapjon ama tökéletlenség tekintetében, hogy a fiai ne legyenek ismét tökéletlenek, hanem elnyerjék a tiszteletet és a dicsőséget és menjenek fel Atyjukhoz, és ismerjék meg a férfias Fény szavait. És titeket a fiú küldött, akit azért küldtek, hogy ti megkapjátok a fényt, és távolítsátok el magatokat a hatalmasságok feledékenységétől, és hogy ne jelenjen meg az ismét miattatok, nevezetesen, a tisztátalan egyesülés (révén), mely a félelmetes tűztől ered, ami viszont a testből lévő részükből. Tapossátok el a rosszindulatukat.”

Ezek után Tamás szólt hozzá:  „Uram, Megváltóm, hányan vannak azok az eónok, akik felülmúlják a mennyeket?”

A Tökéletes megváltó azt mondta: „Megdicsérlek titeket, mert a hatalmas eónokról kérdeztél, hiszen gyökereitek a végtelenben vannak. Nos, amikor azok, akiket korábban említettem kinyilatkoztatásra kerültek, ő ellátott…”

[a 109 é a 110. Oldal hiányzik, a megfelelő résszel kipótolva a Berlini Gnosztikus Kódex (no. 8502) alapján történt, azonban a kezdés kissé különböző a végső III. 108 mondattól, a mondattörést illetően.]

[BG 107]: „Nos, amikor azok, akiket az előbb említettem kinyilatkoztatásra kerültek, az Ön-nemző Atya hamarosan megalkotott 12 eónt kíséretül a tizenkét angyalhoz. Mindannyian tökéletesek és jók. Így a nőiségben lévő hiányosság megjelent.”

És <ő> azt mondta neki: „Hányan vannak a halhatatlan eónok, a végtelen kezdetétől kiindulva?”

A tökéletes Megváltó így felelt: „Akinek füle van a hallásra, hallja meg. Az első eón az Emberfia, akit az ’Első Nemzőnek’ hívnak, akit ’Megváltónak’ neveznek, aki megjelent. A második eón az Ember, akit ’Ádámnak, a Fény Szemének’ neveznek. Az az eón pedig, amely ezeket átöleli, ahol nincs királyság az Örök Végtelen Isten (eónja), az eónok Ön-nemző eónja, melyek benne vannak, a halhatatlanok (eónja), melyet már korábban leírtam nektek.  (az eón) a Hetedik felett, mely Szófiából jelent meg, aki az első eón.

„Most pedig a Halhatatlan Ember eónokat, hatalmasságokat és királyságokat nyilatkoztatott ki, és hatalmat adott mindennek, ami őbenne jelent meg, hogy gyakorolhassák vágyaikat a káosz felett álló végső dolgokig. Mivel pedig mindannyian egyetértettek egymással és kinyilatkoztattak minden pompát, még a szellemtől is, tömegével fényeket, melyek számlálatlanul ragyogtak. Ezeket kezdetben a következőképpen hívták, sorban, az első eón, és <a második> és <a harmadik>. Az elsőt így hívták: ’Egység és Nyugalom’. Minden egyes eónnak megvan a (saját) neve; ami a <harmadik> eónt illeti, ’Gyülekezet’ (néven) hivatkoznak rá, a nagy sokaság után, mely megjelent: (az) egyben a sokaság kinyilatkoztatta önmagát. Mivel pedig a sokaság összegyűlik és egyesül ezért ’A nyolcadik Gyülekezetének’ nevezik. Androgénként jelent meg és részben férfi-jellegű részben női-jellegű nevet viselt. A férfi jellegű neve ’Gyülekezet’, míg a női jellegű ’Élet’, hogy úgy ragyogjon miként egy nő eljött az életbe valamennyi eón számára. és minden név kiosztásra került, a kezdetektől indulva.

„Az ő gondolatával egyetértésben, a hatalmasságok igen gyorsan megjelentek azok, akiket ’isteneknek’ neveztek, és az istenek istenei, a bölcsességüknél fogva kinyilatkoztatták az isteneket; <és az istenek> a bölcsességüknél fogva kinyilatkoztatták az urakat; és az urak urai, a gondolataiknál fogva, kinyilatkoztatták az urakat; és az urak a hatalmuknál fogva kinyilatkoztatták az arkangyalokat; és az arkangyalok, a szavaiknál fogva, kinyilatkoztatták az angyalokat; tőlük pedig, hasonlatok jelentek meg, szerkezettel és formával és névvel, minden eón és az ő világaik számára.

„És a halhatatlanok, akiket éppen most írtam le, valamennyi hatalmukat a Halhatatlan Embertől kapták, akinek neve: ’Hallgatás’, visszautalván arra, hogy beszéd nélkül saját magasztossága révén volt tökéletes. Mivel az elpusztíthatatlanok hatalommal rendelkeztek, mindegyikük megalkotott egy hatalmas királyságot a Nyolcadikban (és) trónusokat és templomokat (és) égboltozatokat a saját magasztalásukra. Mindezek a dolgok pedig a Világegyetem Anyja kívánsága szerint jöttek létre.”

Ezután a Szent Apostolok azt mondták neki: „Urunk, Megváltónk, beszélj nekünk azokról,. Akik az eónokban vannak, hiszen szükséges számunkra, hogy kérdezzünk róluk.”

A tökéletes Megváltó azt mondta: „Ha bármit is kérdeztek, elmondom nektek. Angyalok tömegeit alkották, számnélküli miriádokat, kíséretként a dicsőségükre. Szűz szellemeket alkottak, a kimondhatatlan és változtathatatlan fényeket. Mivel sem betegséggel, sem gyengeséggel nem bírtak, ám ez fog történni. (BG 115,14 hozzáadja még: És egy pillanat alatt létrejöttek.]

„Így az eónok hamar teljessé váltak a mennyekben és az egekben a Halhatatlan Ember és Szófia, az ő jegyese dicsőségére: a területen, ahol a valamennyi eón ls a világ és azok, akik ezután jöttek (az ő) teremtett képük hasonlatosságára a káosz mennyeiben és az ő világaikban. És minden természet, a káosz kinyilvánításának kezdete óta, a Fényben van, mely árnyék nélkül ragyog és örvendezik leírhatatlanul, kimondhatatlan örvendezéssel. Örökké örvendeztetik őket a változatlan dicsőségük és mérhetetlen nyugalmuk miatt, mely nem írható le az összes eón és valamennyi hatalmasság körében, melyek utánuk jöttek létre. Most pedig, mindaz, amit elmondtam nektek, azért mondtam nektek, hogy erősebben ragyogjatok a Fényben ezeknél.”

Mária így szólt hozzá: „Szent Úr, honnan jöttek az apostolaid, és hová mennek és (mit) tegyenek ott?”

A Tökéletes Megváltó azt mondta nekik: „Azt akarom, hogy tudjátok, hogy Szófia, a Világegyetem Anyja és a hitvese, önmagát csodálva létrehozta ezeket, férfi (hitvese) nélkül. Ám a Világegyetem Atyjának kívánságára, az ő elképzelhetetlen jósága kinyilatkoztatásra került, ő alkotta meg, hogy a függöny a halhatatlanok és azok között, akik később jöttek, hogy a következmények kövessék… [BG 118] … valamennyi eón és káosz – hogy a női tökéletlenség <megjelenjen> és létrejöjjön, hogy a Eltévelyedés küzdjön meg vele. És ezek váltak a szellem függönyévé. <A> Fény kisugárzásai feletti eónokból, miként azt már mondottam nektek, egy csöpp a Fényből és szellemből lejött a káoszban lévő Mindenható alacsonyabb régióiba, hogy megmintázott formák jelenjenek meg abból a cseppből, ítéletként felette, az Ark-Nemzőn, akit ’Jaldabaothnak’ hívnak. Az a csöpp kinyilatkoztatta az ő megmintázott formáikat a lélegzet által, mint élő lélek. Lekókadt és elaludt a lélek tudatlanságában. Amikor pedig felforrósodott a Férfi Hatalmas Fénye miatt, és gondolata támadt, (azután), neveket kapott mindenkitől, akik a káosz világában voltak, és minden dolog által, akik ott voltak a Halhatatlan egy révén, amikor a lélegzet belé hatolt. Ám amikor mindez megtörtént Szófia Anya kívánsága szerint – hogy a Halhatatlan ember összerakja a ruhadarabokat, a rablókon való ítélkezés végett - <ő> azután örömmel fogadta a lélegzet kilehelését; azonban mivel lélek-jellegű volt, nem volt képes megragadni a hatalmat a maga számára, amíg a káosz száma ki nem teljesedik, (ami) akkor következik be, amikor a hatalmas angyalok száma teljessé nem válik.

„Nos, tanítottalak titeket a Halhatatlan Emberről és meglazítottam rajta a rablók kötelékeit. Összetörtem az irgalmatlanok kapuit a jelenlétükben. Megaláztam rosszhiszemű szándékaikat, és mindannyian megszégyenültek és felemelkedtek tudatlanságukból. Emiatt aztán idejöttem, hogy csatlakozhassanak a Szellemhez és a Lélegzethez, [III folytatja:] és hogy a kettőből egy legyen, pontosan úgy, miként az elsőtől kezdve, hogy sok gyümölcsöt teremjetek és felmenjetek Hozzá, Aki a Kezdetektől Van, kimondhatatlan örvendezésben és dicsőségben és megbecsülésben és a Világegyetem Atyjának kegyelmében.”

„Bárki, aki azután megismeri az Atyát tiszta tudással az Atyához jut és megpihen a Nem-nemzett Atyában. Ám aki tökéletlenül ismeri őt a tökéletlenségbe jut és megpihen a Nyolcadikban. Most pedig, aki ismeri a hallgatásban lévő Fény Halhatatlan Szellemét, az igazság beleegyezése és tükröződése által, hadd hozza el számomra a Láthatatlan Egy jeleit, és fénnyé válik majd a Hallgatás Szellemében. Bárki, aki ismeri az Emberfiát tudásban és szeretetben, hadd hozza el nekem az Emberfia jelét, hogy eljusson a lakóhelyekre mindazokkal, akik a Nyolcadikban vannak.

„Íme, kinyilatkoztattam nektek a Tökéletes Egy nevét, a Szent Angyalok Anyjának egész kívánságát, hogy a férfi-jellegű sokaság beteljesedjen itt, hogy megjelenjenek az eónokban, a végtelenek és azok, akik eljöttek, hogy a Hatalmas Láthatatlan Szellem követhetetlen gazdagságában legyenek, hogy valamennyien részesüljenek a jóságából, sőt még a nyugalmukban is, melynek nincs királysága e felett. Én az Első Küldöttől származom, hogy kinyilatkoztassam nektek Őt, aki a Kezdettől fogva Létezik, az Ark-Nemző és angyalai önteltsége miatt, hiszen úgy beszélnek magukról, mintha istenek lennének. És azért jöttem, hogy eltávolítsam őket a vakságukból, hogy mindenkinek beszéljek az Istenről, aki a Világegyetem felett áll. Ezért, tapossátok meg sírjaikat, alázzátok meg gonosz szándékaikat, és vessétek le rabigájukat és emelkedjetek fel énhozzám. Minden dolgok feletti hatalmat adtam nektek, mint a Fény Fiainak, hogy eltaposhassátok hatalmasságaikat a lábatokkal.”

Ezek azok a dolgok, melyeket az áldott Megváltó mondott, és eltűnt előlük. Ezután az összes apostol hatalmas, kimondhatatlan örvendezéssel bírt a szellemben attól a naptól kezdve. És az apostolai elkezdték az Isten Evangéliumát prédikálni, az örök, romolhatatlan Szellemet. Ámen.

 

Fordította: Aranyi László
 

 

Vissza a nyitólapra