Sabrag, Magyar Főmágus szól Hozzátok

Jézus Urunkról - 2008. február

 

Kedves László Öcsém!

Leveledet megkaptam, nagyon örülök neki. És annak külön örülök, hogy Internetre is felteszitek azokat az üzeneteket, melyeket hozzátok küldök. Megkérdezted, hogy a kazettán szereplő tanítások nagyjából mely évben készültek, hogy ezt is szeretnétek jelezni. Nos, arra most pontosan nem tudok válaszolni, hogy a küldött kazetta, vagy kazetták mit is tartalmaztak. Elküldtem. Sok-sok tanítanivaló van, amit még el kellene küldeni. Amit el kellene küldeni, hogy a fiatalabb generáció, a fiatalabb magyarok, nálamnál fiatalabb, ma nagyon nehéz ismeretsorsban szenvednek. Ismeretsorsról azért beszélek, mert megtagadnak tőletek minden információt. Minden valós tudást el akarnak rejteni. Hogy a magyar nép ne tudja, ne ismerje meg soha, hogy honnét származik. Jó fogyasztó legyen belőle, jó birkanyáj, amelyik engedelmesen hajtja a fejét a korbács, a bitó alá. Én nem ezt akarom. Bár most nem tudok válaszolni arra, a kazettán valójában mi is van. Több olyan tanítanivalóm van, amit nagyon szívesen adok át, és – kötelességem.

Kedves László öcsém! Én most azt tudom neked mondani, és nektek mondani, akik ezt halljátok, akik eddig hallgattak engem, hogy az én őseim, szeretett, drága  dédnagyapám, nagyapám, Szörén mágus, Torma mágus, Balaton mágus, és a többiek, tanítottak arra amit tanultam, amit meg akarok osztani veletek. Bobula Ida, a legnagyobb magyar sumérkutató, tanított. Badiny jós Ferenc, az után a következő nagy magyar, sumér-kutató, magyar-múlt kutató, magyar-vallás kutató, tanított és tanítottuk egymást. Én tanítottam Feri bátyámat arra, amit én az őseimtől hallottam, amire az őseim tanítottak. Ő pedig tanított arra, amit megkutatott, szerte a nagyvilágban, úgy is minta Buenos Aires-i Egyetem sumér tanszékének vezetője, megkért, hogy ismereteimet osszam meg vele, hogy amit kutat, és az én ismereteim, vajon egyenlőek-e. Mert ha egyeznek, akkor biztosan igaz, amit ő kutat. Mert oly nagy távolságból, mint az ő kutatása és az én őseim tanítása, oly nagy távolságból, ha egyeznek a tanítások, akkor az fedi a való igazságot.

Ezt akartam nektek most így előljáróban elmondani, azonban, valamit el kell mondanom, hogy a világ legnagyobb mágusa, minden magyar főmágusa, Jézus Urunk. Jézus Urunk, aki azért jött a világra, a tanítások szerint, mert Isten gyermekének kötelessége tanítani a jóra, a szépre az emberiséget. Jézus Urunk maga volt a szeretet. Nos, most ezt is megosztom veletek, ahogy őseim tanítottak és a hogy szerte a nagyvilágban, megemlékeztek Jézus Urunkról.

Valamit el kell most nektek mondanom, hogy pontosan tudjátok. Giotto, nagy olasz festő, aki megfestette Jézus születését. Giotto megfestette úgy, ahogy az valójában történt. A Betlehemi Csillag érkezésekor hogy is történt Jézus Urunk születése. Giotto, Adoration of the Magic, vagyis: A mágus imádása. Három Királyok vannak a képen, Giotto képén, amely 1301-ben készült, a Három Királyok imádják a Mágust, vagyis, 1301-ben Giotto még nem volt megfertőzve az elferdített vallási tanokkal, ő 1301-ben még azt tudta, hogy Mágus volt Jézus Urunk. Nos ebből kiindulva tudjátok, hol keressétek az igazságot. Most én azt mondom, ő maga volt a szeretet. Jézus.

Jézus Urunk tanítása nemcsak azért terjedt hihetetlen gyorsasággal, mert személyében isteni tanítója élt az emberiségnek, hanem azért is mert a Pártus Birodalom államvallása a mágus papok által hirdetett szeretet-vallás volt. Mert hát a szeretet vallás az, amelyik az emberiség lelkében legkönnyebben talál helyet. És amely a Melkizedek-rendje tanítása alapján élt több ezer év óta. A pátriarkák kora a normál történetírás tükrében a zsidóság ősatyai hagyományaihoz van kapcsolva. Ennél az időnél sokkal mélyebbre nyúlik a Melkizedek-rendje, az a papi testület, amely valahol az idő végtelen mélységében érezte meg és értette meg az emberiség lelki életében a létező teremtő, a létező Istent, aki mindenek teremtője. Ezért a magyar azt mondja, hogy a Teremtő Urunk.

Az „Isten” szó, az később kapcsolódik a teremtőhöz, mégpedig, a judeó-keresztény vallás fölvételekor, vagyis, a mostani római katolikus kereszténység fölvételekor, amely Saul Pál alapítása. Jézus Urunk a Teremtő Úr tanításait tanította velünk. Ebből adódik természetesen az, hogy a Teremtő Úr az Teremtő Ura mindeneknek, az egész Világmindenségnek. Az emberiségnek, a körülötte lévő élő és élettelen világnak a teremtője. Nem Isten. Isten későbbi elnevezése a Teremtőnek. Istent az ember teremt magának. Teremtő pedig világot teremtett az embernek.

S kedveseim, ezt így elmondom nektek, talán nem furcsálljátok azt, hogy immár a nyolcvanadik életéve felé közeledő vén mágus nektek elmondja azt, amit ővele tanítottak. Kérlek benneteket, szívetekbe, elmétekbe, próbáljátok rendbe tenni, amit én most mondok.

Minden jelenlegi tudásunk arra a tudományos munkálkodásra épül fel, amelyet az elmúlt évezredekben felhalmozott az emberiség, amelynek támasza, alapja a Melkizedek papjainak, vagy a mágus papságnak ősi megfigyelésein, természet ismeretén alapul. A létező világ a létező teremtő erő műve – ismerte fel a Melkizedek-rendje és követte felismerésében a mágus papság. És felismerésre épül a teremtő iránti szeretet örök, múlhatatlan, szép Isten-hite, a szeretet hite. Isten a magyarnál az ős-ten,  vagyis az ős-tevő szóból származik – minden más népeknél. A God a Got és a többi elnevezések azok az önmaguk által kreált istenek. A magyarnál az „ős-ten”-ből lett az „Isten” szó. Ezt  tanították velem őseim. Én ezt szeretném tanítani veletek, hogy az Isten fogalom úgy tisztázódjon, ahogyan az a magyar lelkekbe, magyar agyakba bele rögződött, bele íródott. Ős-tenő, ős-tevő, őstevő, östen, isten így lett a Magyarok Istene. És nem a magyarok által teremtett Isten.

A valóságos szeretet-hit a valóságos teremtő- isten hitre épül fel. A próféták, akik megjövendölték Jézus Urunk születését tulajdonképpen abból a Melkizedek-rendi felismerésből jövendölték meg Jézus Urunk születését, amely szerint, és most is minden tanítás szerint, minden idők magukban hordozzák a megújulást, a természet örök megújulását. Isten végtelen szeretetét ígéri az Ő fiainak, akiknek a végtelen Világmindenséget állította vetélytársul, mert ezt meg kell ismerni. A megismerés hatalmas és örök időkre szóló, Istenhez vezető útján. Örök feladatul adta az embernek: ismerd meg az általam tetemtett Világmindenséget, én a Teremtőd rád bízom ezt. Ez a Melkizedek tanítása.

Kedveseim! Nemcsak a Melkizedek tanítása! Minden józan gondolkodású ember tanításának a szeretetnek kell lenni, a természet tiszteletének, a Teremtő tiszteletének és szeretetének.

A Teremtő által rendelt erők összhangját, összedolgozását, egymásra hatását, oly tökéletesen ismerő mágus papok és a nép együttes munkája, tevékenysége hozta létre azt a hatalmas hitéletet, műveltséget, valamint a természet rendjéhez tökéletesen illeszkedő nyelvet, ragozó nyelvet, amely az idők végtelenségéig fejlődni tudott és tud. Az ember ismeretszerzési mennyiségével és bonyolultságával együtt is fejlődni tud. Ez a magyar nyelv.

Melkizedek és társai hatalmas szervezői voltak a társadalom egészséges életének, ahol a mágus papok erkölcsi rendje lett az uralkodó rend, ott magasan fejlett társadalmi jólét alakult ki. A magasan fejlett erkölcsi életű társadalom magasan fejlett oktatási rend eredményeként fejeződött ki! A hasznos ismeretek, a természettudomány, technikai- vallási élet, értelmet kapott a mágus rend igazságában.

Kedveseim! Hasznosan szolgálták ezek az ismeretek a hitben és a munkában erkölcsösen élő társadalmat. Mert csak az a társadalom lehet erkölcsös és egészséges, ahol az ismeretek használata egészséges. Az ismereteket nem gazságokra, mások ellen használjuk föl.

A környező népek, idegen népek. Fajilag is különböztek a Melkizedek mágus népétől. Amíg a Melkizedek mágus népénél élt a hit tétel, a gyakorlatban, hogy egymást szeressétek, úgy miképpen én szeretlek titeket, miként Jézus Urunk is ezt tanítja, addig az őket körülvevő környező népek élet- és vallásszemlélete egy-egy törzsi főnök által teremtett istenféleség imádásának és az anyagiak megszerzésének „istenhitében” fogalmazódott meg. Vagyis: a zsidóságnak például, amikor az Asszír Birodalomba hurcolták őket, az asszír isten király volt, az asszír vezér, Isten király. És ez az Isten király, az asszír vezér, a Bibliába bizonyíthatóan, parancsolt a zsidó népnek.

Kedveseim! Örök harcává vált az emberiségnek és tegyük hozzá, az emberiség életének tragédiájává, ez a különböző életelfogást, vallási felfogást, hitbéli életet élő népek között. Ebbe a világba született bele a megjövendölt Messiás. Mert mint jövendölve van, eljön, aki megváltja az emberiséget. Vagyis, az a természetellenes emberi magatartás, ami ma is dühöng a nagyvilágban, ez a természetellenes, emberellenes magatartásforma, amely rányomja a társadalmakra a barbárság, a borzalmas élet-ellenséges bélyegét, ez magában hordozza azt, hogy ennek a társadalomnak, amely most a romlás útján halad, meg kell újulni. És ez a megújulás az egy eljövendő személy, egy eljövendő nagy képességű vezető tanítása folytán jöhet létre, akit a nép tisztelni fog, akit úgy tisztel, mint Jézus Urunkat kellett tisztelni a tanításai miatt, vagy kell tisztelni, el kell jönni újra az emberiség életében egy nagy gondolkodónak, aki az emberiséget megváltja ettől a rettenetes állapotoktól, amiben most van az emberiség.

Kedveseim! És eljön az idő, a máguspapok által felnevelt Isten Fia, Jézus Urunk.

És most figyeljetek jól, mert a történelemben minden elhazudtak előttetek Jézus Urunk születéséről, most elmondom nektek az igazságot.

Jézus Urunk megszületett. Jézus Urunk Karax [Kőrős – Aranyi] Mária hercegnő és Adiabene pártus herceg gyermekeként született. Újramondom, Jézus Urunk Karax Mária hercegnő és Adiabene pártus herceg gyermekekén született, körülbelül 7 és 9 évvel a ma jelzett születési dátum előtt, vagyis Krisztus születése előtt 5-9 évvel. Természetes, hogy Jézus Urunknak is ugyanolyan, megvolt a gyermekkora, mint minden ember-gyermeknek, hiszen ő éppen úgy ember is volt, mint Isten Fia. Mert minden ember Isten Fia, minden ember Isten teremtménye. Mint ember-gyermeknek, a képességei azonban oly magasan messzire túlszárnyalták a közönséges gyermekek képességeit, hogy őt rajongó szeretet övezte az ő népe részéről. Ugyanakkor, álnok gyűlöletet táplált iránta a másik oldal. Hiszen, a papokat a templomban, 12 éves korában tanította, Jézus Urunk, és oly hatalmas tudással, hogy ezen a papok megdöbbentek.

A mágushiten felnevelkedett Messiás isteni küldetése a szeretet hitének tanítása volt, mert hiszen minden ember isteni küldetése a szeretet tanítása, átélése, megélése, alkalmazása. Minden nép, minden ember javára. A megváltás tana, a Melkizedek és mágus papok tana, azzal teljesült volna, ha Jézus Urunk e hatalmas tant a lelkekbe plántálva a világ népeit az örök emberi üdvösség, a béka útjára téríthette volna. Ő maga volt a szeretet, amely kezdettől fogva van, és Ő egyenlő az Istennel, mert Isten maga a szeretet és a jóság. És ezért küldötte el mágus papok népéhez, az Ő szeretett fiát, hogy ott szeretetben fölnevelődve minden ismeretet tökéletesen állandóan átadjon és tanítója legyen azoknak is, akik gyűlölködnek ellene, a szeretet nélkül élőknek a Földön, és hogy megváltsa őket, tanítsa őket. Tanítsa őket, hogy hogy kell egymást szeretni. Őket is az örök emberi békessék és így az üdvösség számára tanította, amely üdvözülés nem más, mint a lelkek egymást szerető békességben élése. Ebbe az isteni munkába avatkozott bele a gonosz ember.

A gonosz ember megérezte, hogy ha a szeretet hite eluralkodik a Földön, akkor megszűnik a lehetősége annak, hogy a békében dolgozó népeket álnoksággal, képmutatással, gyűlölködéssel egymás ellen fordíthassák. És az emberiség munkáját, értelmét, eredményét megrabolhassák. Féltek ettől. Ezért váltak Jézus Urunk ellenségeivé. Megrabolhassák az emberiséget a földjétől, házától, otthonától. Kiüldözhessék, legyilkolhassák, majd minden földi hatalom birtokába jutva uralkodhassanak a rabbá tett emberek fölött a világon. Ez a törekvés gonosz embereknek a törekvése. Akik a Teremtő akaratával szembe helyezkedve azt a célt tűzték ki maguk elé akkor, Jézus Urunk születésekor is, hogy megszerezzék a világ fölött a hatalmat. Miként azt most teszik azok a gonosz emberek, akik véres háborúkkal, az anyagi javak megszerzésével akarnak uralkodni a világ és az emberiség fölött.

Kedveseim! Megkezdődött a harc a jó és a gonosz között. Nem Isten és az ördög között. Az ördög az emberben van, amely akkor pusztul el, amikor az ember önmagában elpusztítja az ördögöt. Az ördög halála az ember tiszta lelke. Istent szerető, embert szerető igazságos élet. Akkor meghal az ördög.

Valamikor, vagy 2000 évvel ezelőtt elindult egy hihetetlenül gonosz szellemi irányzat. Ez a szellemi irányzat célul tűzte ki, hogy lerombol mindent, ami az Isten-Atya szeretetét hirdeti. Ebben a tevékenységben elsősorban szerepet kapott az a törekvés, amely szerint Istennek kezdetben volt egy ellenpólusa, Lucifer. Ez a Lucifer megirigyelte Isten sikereit és kimentette az életet. Hogy Isten végül letaszította Lucifert az angyalai segítségével az égi birodalomból – ezt mondja a tanítás.

A rossz el akarja hitetni az emberekkel, hogy Isten úgy küldte el egyszülött fiát az emberiség bűneinek megváltásául, hogy majd valahol valakik meggyilkolják, legyilkolják. Ez hazugság. Ezzel a gyilkossággal majd megváltódnak az emberek a bűnüktől az eredeti bűntől. Vagyis, eszerint a tanítás szerint eredendő bűne van az embernek. Hazugság. Az eredendő bűntől, melyet a születendő gyermek már a szülők vétkei folytán örökli, és így már bűnös Isten előtt a születése pillanatában – tanítják az Isten-gyalázók. Ne higgyetek ennek! És ez az Isten előtt egetlen lehetőségként kínálkozott arra, hogy a bűnös emberiség meneküljön a Lucifer poklától? Nem testvéreim! Ez hamis tanítás, rabul ejteni az emberi lelkeket azzal, hogy már eredendően bűnösen született. Gondolkodjatok el testvéreim! Bűnös lehet az az egyszerű kis gyermek, amely megszületik a tiszta édesanyától, a tiszta szülőktől? Nem. Isten a Teremtő Úr nem akarhatott. Nem követhette el a saját teremtménye ellen ezt a bűnt. A bűnt csak ember követheti el embertársa ellen.

Aki hittel hiszi, hogy Isten nem lehet gyilkos. Nem lehet saját fiának a gyilkosa! Azok ellen hihetetlen gyűlölettel fordulnak mindazok, akik önmagukat, születésüktől fogva, mélységesen kereszténynek mondják. Ők azok, akik hiszik, hogy Isten legyilkoltatta saját fiát, vagyis hisznek eme isteni áldozatban. Lehetnek tisztelői emberek Istennek, aki hisznek egy isten-gyilkosság jóságában, egy gyilkos Istenben?

Magyar testvéreim! Azt egyetlen egy ember sem hiheti józan ésszel, hogy a Teremtő Úr azért teremtett embert, hogy egyik a másik gyilkosa legyen, és hogy az emberiség a bűneit csak úgy tudja megváltani, ha Isten előbb elküldi egyszülött fiát, hogy azt az ember legyilkolja. Ez észbontó, őrült hazugság. Ezt nem szabad elhinni. Azok, akik hiszik, hogy Isten gyilkos, azok örök üldözésnek vannak kitéve. Azok nem lehetnek tiszta lelkű emberek. Furcsa ellentmondás ez a józan gondolkodású érvelésre. Olyan emberek, akik egyébként elhiszik magukról, hogy szeretik az Istent, gondolkodás nélkül fogadják el a leglehetetlenebb agyficamokat, csak nehogy változzon az eddigi gondolkozás, anélkül elfogadott kényszerzubbony-szorítás. Azt hiszik, hogy ez a hitvallás mindenképpen a mennyországba vezet. Eszükbe sem jut, hogy ilyen istengyalázással szó sem lehet mennyországba jutni. Eszükbe nem jut, hogy amikor megvetik azokat, akik nem hajlandók ezt az istenellenes tant elfogadni, önmagukról állítják ki a legszomorúbb bizonyítványt. Mert azt a legfelsőbb Urat ítélik gyilkosnak, akinek a parancsa így szól: Ne ölj! Aki azt parancsolja minden teremtményének, embernek, minden ember-teremtményének, hogy ne ölj. Hamis lelkű emberek, gonosz tanítású emberek, akik a gonoszságot tanítják embertársaiknak, azt tanítják a Teremtő Úrról, aki maga mondja, hogy ne ölj, hogy az leölte saját fiát? Ezek szerint a Teremtő Úr nem képes az embercsordát az Ő parancsával normális útra téríteni?

Testvéreim! A Teremtő Úr hatalmas, hatalmas mennyiségű tudásanyagot rakott, tett, teremtett, a teremtett világba. Abba az emberfejbe, amelyik itt van nekünk, beleteremtette a megértés minden apró és óriás lehetőségét. Nekünk tudni kell, hogy ami bennünk van, amit észnek nevezünk, azért adatott nekünk, hogy ezzel az ésszel egymást neveljük, egymásra gondoljuk, egymást tiszteljük és szeressük. Ez volt a magyar ősvallás. A Melkizedek után, Jézus Urunk tanítása után, Mani tanítása után, Árpád papkirály tanítása után.

Akik „feszítsd meg!”-et kiáltottak, sohasem érezték a szeretet érzését. Kétségbe vert kaparkodással igyekeztek megszerezni, mindent összeharácsolni. Minden talmi csillogó értéket, még mielőtt meghalnak, hogy aztán ne maradjon utánuk semmi! Mert nem marad utánuk semmi. Csak a gyűlölködés, és ők megtérnek a földbe. Abba az anyaföldbe mellyel oly bitangul, oly gyalázatosan bántak. Mégis, a kétes hatalom, a talmi vágy, az arany- és uzsoraszedés lehetősége és vágya, ez győzött bennük. A bevádolt Kresztosz, nem Krisztusz, Kresztosz, az egykori kirakat-perben halálra ítéltetett, kereszthalálra. A tant, a szeretet tanát azonban nem lehet megölni. A tan, a szeretet hitének tana, Istentől van. Isten rendelése pedig örök érvényű és elpusztíthatatlan. A tan tovább élt és él. Ellene kellett a rossznak megfelelő ellen tant állítania. Saul, aki kegyetlen üldözője volt a kereszténységnek, Saulnak nevezett, a szeretet hitűeknek, nagy ellensége volt, kegyetlen üldözője, mint Saulból Pál, beépült a Jézusunk, a Jézus hitűek követői közé, mint megtért. És mint rabbi iskolát végzett, tehát jól képzett személy, kifinomított vallási tételekkel lett szembe állítva az egyházfő halásszal, Péter apostollal. És Péter apostol azt mondta Saulnak, Pálnak, akit Pál apostolnak neveznek ma, azt mondta, hogyan lehetnél te a mi Urunk apostola, hogy lehetnél te apostol, hiszen téged a mi Urunk nem tanított? Ezzel Péter apostol hatalmas szellemi fölényét bizonyította a jól képzett rabbi fölött.

Sajnos a keresztény egyház ma élő zsidósága nem részesíti bűnbocsánatban, kegyelemben, így az idők végezetégi bűnös marad minden zsidó, és megoldatlannak látszik az emberiség békés együtt élése. A mi tanításunk szerint bűnö9s, aki a bűnt elköveti. Az atya vétkeit senki sem olthatja magába, az atya vétkeiért senkit felelősségre utólag nem vonhatunk.

Kedves, drága magyar testvéreim! Én azt kérem tőletek, hogy amit most elmondtam nektek, eszerint gondolkodjatok, éljetek, mert a történelem oly sok minden hamisan tanít veletek, hamis tanítók ülnek az iskolában, hamis tanítók elé jártok az iskolában, nem az igazságot halljátok tőlük. Nektek, akik tanítani akarjátok a szeretet hitét, az ősmagyar hitet, nektek mindezt tudni kell. Én a jövőben újra szólok hozzátok, most elbúcsúzok tőletek. Szeressétek egymást, miként Jézus Urunk mondotta, „szeressétek egymást úgy, miként én szeretlek titeket.”  

 

Vissza a nyitólapra