Sabrag, Magyar Főmágus szól Hozzátok

A Hunyadiakról - 2008. február

 

Drága magyar testvérem! Most, Sabrag mágusként az egyik oldalról, a másik oldalról Nap-bemutatáskor, Kálmán mágus nevet kaptam. Őseim után, Sabrag mágus vagyok. Beszéljünk a Hunyadiakról és az oláhokról, románokról. Amikor a Hunyadi név szóba kerül akár társasági beszélgetésben, akár történészek között, mi magyarok azonnal valamiféle feszültségi állapotba kerülünk. A feszültség oka, hogy senki sem tud minden igényt kielégítő választ adni, a Hunyadiak eredetéről. Bár a román propaganda mindent elkövet, hogy a Hunyadi-eredetet egyértelműen oláhnak fogadtassa el, mégis, alig van komoly szakember, aki a román erőlködést meg ne mosolyogja. Az oka a következőkben rejlik. A románok semmiféle komolyan értékelhető adattal nem rendelkeznek arra nézve, hogy származásilag a Hunyadi famíliának bármilyen gyenge szálú oláh-román kapcsolatot tudna felmutatni. Amit a románok állítanak, az semmivel nem igazolható, hacsak az általuk el nem románosított Juan de Hunedoara név, vagy Matthias Rex elnevezés oláh gyökerűvé nem tették a hunyadiakat? Máskülönben semmiféle bizonyítékuk nincs az állításuk igazolására. Mert Szabó, nem változik attól románná, hogy Sabouscu a neve, arra kellett románosítani. Nos, annál több, bizonyítékul is elfogadható adalék szól a román származás ellen. Mondhatnánk azt is, amennyire a románok bizonyítani tudják Hunyadiak román eredetét, ugyanannyi bizonyítékot bármelyik más nemzet is fel tudna mutatni, némi kis hazudozással, hamisítással, ez azonban tisztesség kérdése, hogy kik meddig hajlandók elmenni a csalás és hazudozás durva ösvényein, nagyon is könnyen leleplezhető útján.

Mi magyarok nem állítjuk, hogy hivatalos okiratokkal tudjuk igazolni, Hunyadiak magyari származását. Még nem. De azt igenis állíthatjuk, hogy nincs az az ember, aki bármiféle bizonyítékot tudna szolgáltatni arra, hogy Hunyadi János nem magyar származású. Minden, történelemből elővakarható adat, ismeret, azt látszik bizonyítani, hogy Hunyadi János nem is lehetett más származású, csak magyar. Természetesen ezen állításunk nem mentesíti a Magyar Tudományos Akadémiát az alól a kötelessége alól, hogy a magyar származás tényét tudatos kutatásokkal tisztázza, tudományos eredményekkel, és bizonyítsa. Bár a Magyar Tudományos Akadémia magyarellenessége évszázadok óta ismerhető. Éppen elég fel nem kutatott terület van még, amelyeket ha kutatásokkal felderítenének, nemcsak egyirányú, de több irányból is, bizonyítható, hogy a Hunyadi család nem román eredetű, a Hunyadi név, a Hunyadiak nem román eredetűek.

Az eddig ismert, és kétségbe nem vonható, hogy Luxemburgi Zsigmondnak a házasságaiból sem Anjou Máriától - sem feleségétől -, sem második feleségétől, Cillei Borbálától, fiú gyermeke nem született. Itt kell azonban azt a tényt megemlíteni, hogy Hunyadi János halálát követően 1456. augusztus 11-én, Zimonyban halt meg a táborban kiütött járvány áldozata lett. Heltai Gáspár, (1490?)-1510-1574, aki szász családból származó író, prédikátor, nyomdász. Szamosközi István 1612-? történetíró, Gyulafehérvár káptalan levéltárnoka, munkája az eredeti okleveleket használ és használ fel. Budai Ferenc, 1760-1802, történész, filozófus. Magyarország Polgári Históriájára Való Lexikon a XV. Század Végéig – szerzője, egymástól függetlenül is azt a közlést tették, hogy Hunyadi János, Luxemburgi Miklósnak természetes fia, vagyis Zsigmond, Nyugat-római császár, magyar királynak, Hunyadi János természetes fia.

A legnagyobb részletességgel Palme tér ki Hunyadi eredetére. A XVIII. században. Palme elmondja, hogy a lázadó moldvai vajda ellen Zsigmond kénytelen volt hadat indítani. Ebben az okból kifolyólag Zsigmond kénytelen volt hosszabb időt Erdélyben tölteni, Marzsinai, erdélyi család otthonában. Zsigmond, és a család Erzsébet nevű leánya között ezen idő alatt belsőbb kapcsolat jött létre, és ennek a belsőbb kapcsolatnak természetes következményeképpen született meg 1394-ben, Hollóson a Marzsinaiak otthonában, Hunyadi János.

Hogy a botrány elkerülhető legyen, Marzsinai Erzsébetet férjhez adták a csolnoki Bot nemeshez, akitől Marzsinai Erzsébetnek még egy Vajk nevű fia született. Más források szerint, másik féltestvéréről tesznek említést, nevezetesen a Tarihi Üngürüsz, A magyarok története, Blaskovits József, a Prágai Károly Egyetem turkológiai professzor munkáiban, amikor a török szövegre hivatkozva Hunyadinak három másik testvére, idézem: „…Horvát, Szlovén, Bulgár országok bánjai voltak.

Meg kell említeni azt a tényt, hogy a Juan de Hunedoara név, eltorzított oláh név, román név, eltorzítás a Hunyadi János névből. A Hunyadi név az 1409-ben adományozott Hunyadi vár nevéből származtatódik. Luxemburgi Zsigmond 1409-ben adományozta Hunyad várát Nemes Csolnoki Bot Vajknak, Marzsinai Erzsébet férjének.

Ráth-Végh Károly kutatásai szerint Erdélyben, a Marzsinaiak otthonában a ház kisasszonyának, Erzsébetnek, 1394-ben Hollóson fiúgyermeke született, és utána adták feleségül a Csolnoki Bot Vajk nemeshez, akitől Erzsébetnek még egy, esetleg több fiúgyermeke született, születhetett. Ez egyezik Palme kutatásaival.

De nem hagy kétséget magának Hunyadi Jánosnak saját kezével írt levele sem, azfelől, ami szerint nagyságos Csolnoki Bot, Nagyságos Csolnoky Vajk, Hunyadinak testvére volt, hiszen ő maga szólította így hozzá írt levelében. Nézzük a levelet. A levél keltezése 1448. augusztus 29. ezt írta Hunyadi: „Nagyságos Csolnoki Vajk, részestársú testvérünknek!”. Márpedig részestársú testvér megszólítás a korabeli, Nagy Lajostól származó törvények szerint csakis féltestvéreket és nem vér szerinti testvéreket illeti meg.

Hogy Hunyadi természetes fia volt Zsigmondnak, bár keresztlevél még nem mutatható be, azt magyarázza Zsigmond minden intézkedése Hunyadi irányában. Miért bízta Hunyadi neveltetését a legbizalmasabb emberére, az itáliai származású Philippus Scolarira -  más néven Ozorai Pipóra – a királyi udvarban? Hunyadi, ha nem Hollóson született, akkor mi okból választotta volna a hollós címert? Kettő különleges egyezésre kell itt felhívnom a figyelmet. Nevezetesen arra, hogy Hollós, a címer, a Hunyadi név, a Hunyadiaknak történt hagyományozás, akkor érthető Hunyadi névhasználattal. A Csolnoki Bot sohasem használta a Hunyadi nevet. De a részestársú testvér megszólítás szerint Vajk sem használta a Hunyadi nevet. A magyar történelemben sohasem emlékeznek meg arról, hogy az a Csolnoki Bot nemes valamikor is végrehajtott volna olyan nagy horderejű vitézi tettet, amely indokolttá tenné azt, hogy Hunyad várát kapja érte és a hozzá tartozó töménytelen mennyiségű birtokot. Márpedig Hunyadi János tizenöt éves volt, amikor Zsigmond király neki adományozta Hunyad várát. Miért adományozott volna Zsigmond egy ismeretlen származású román gyereknek Hunyadi várat? Zsigmond Hunyadit, húszéves korában, Ozorai Pipó kíséretében, aki Zsigmond legjobb hadvezére volt, és majdnem olyan híres törökverő, mint később tanítványa, Hunyadi, magával vitte a Konstanti Zsinatra. Hunyadi itt barátkozott össze Fangio Bracciolinival, Ozorai Pipó későbbi önéletrajz-írójával, és egy életre szóló barátság szövődött köztük. Később is leveleztek egymással.

Doktor Forio Banfi kutatásai Firenzében: néhány év múltán Zsigmond Hunyadit kétéves tanulmányútra küldte Milánóba, a Viscontiak udvarába. Vajon Zsigmond Király miért tette ezt? Miért állt ennyire érdekében? Miért lett Zsigmond uralkodásának utolsó éveiben Hunyadi Szörényi bán, majd erdélyi vajda? Hunyadi Jánost 1445-ben a kormányzóvá választják. Miért? Zsigmond leánya, Luxemburgi Erzsébet magyar királynő állandó védelmezője volt Hunyadi. Miért? Hacsak nem azért, hogy védelmezze féltestvérét, leánytestvérét az uralkodásban.

Hohmann-Szekfű kutatásai szerint, akik pedig nem lelkesedtek a magyarság támogatásáért, a Marzsinai családban még évszázadokkal később is élt a hagyomány, hogy Hunyadi János Luxemburgi Zsigmond és Marzsinai Erzsébet szerelmi kalandjából született. Cillei Borbála, Zsigmond felesége, fiúgyermekük nem született. Ez lehetett az oka a Cilleiek gyűlölködésének a Hunyadiak ellen. Ugyanis, Hunyadi László, Hunyadi János idősebb fia eljegyezte a hatalmas gazdagsággal rendelkező Garay leányt. Garay pedig nyilván tudta, hogy Hunyadi László Luxemburgi Zsigmond unokája, különben ez a hatalmas főúr aligha adta volna a leányát Hunyadi László jegyeséül, ha Lászlóban nem királyi vér folyik! – folytatás a másik kazettán.

Drága magyar testvéreim! Az 1-es kazettán ott fejeztem be, hogy Garay, a hatalmas úr, pedig nyilván tudta, hogy Hunyadi László Luxemburgi Zsigmond unokája. Garay ezt pontosan tudta. Különben, az a hatalmas főúr aligha adta volna a leányát Hunyadi László jegyeséül, ha Lászlóban nem királyi vér folyik.

A Cilleiek ármánykodása vezetett végül is Hunyadi László hamis vád alapján történő kivégzéséhez. A Cillei-rokonság V. László uralmát féltette, a Hunyadi testvérektől, Zsigmond unokáitól. Pobedjád király is tudhatta, hogy a Hunyadi testvérek Zsigmond unokái, különben Pobedjád miért ragaszkodott olyan makacsul ahhoz, hogy a nyomorék leányát a nála fogolyként tartott Hunyadi Mátyással eljegyeztesse. Valószínű, hogy V. Lászlót Pobedjád mérgeztette meg, hogy a Hunyadi Mátyás útjából eltegye, bár erre bizonyíték nincs.

Hunyadi Mátyás nem Zsigmond unokája. Ha nem Zsigmond unokája, akkora távolban miért választották meg a magyarok királyának a rendek, a Duna jegén várakozó tömeg, és a magyar hadsereg? A magyarok nem szokták oláh-vérűekért, román-vérűekért lelkesedésüket adni. Valahol borzalmasan nagy hiba történhetett a magyar történelem-kutatásban, hogy a külföldi okiratok felkutatására nem fordítottak gondot. De ez a felelőtlenség ráütötte a bélyegét az egész magyar történelem-kutatásra, ami a finnugorizmus bűnös mesterkedésének az eredménye. Ez a nem egyszer nemzetközi bonyodalmakba is kerülő származási vita, mivel a szegény és bizonyítékok nélkül, valamire való nemzeti hősök nélkül, a román történelemnek igen jól jönne egy Hunyadi, mint a nemzet hős fia, akit elorozni nem tudnak a magyar történelemből, így a románok állandó és gyűlölködő támadásának vannak kitéve a magyarok. Az, aki kétségbe kívánja vonni, nem kívánja a román bizonyítékokat elfogadni, kétségbe vonja azokat, mert legalább annyi bizonyítékot kellene tudni adni a Hunyadiak oláh származásáról, román származásáról, mint amennyit a magyarok tudnak nyújtani arról, hogy Hunyadi magyar származású. De alaposabban meggondolva, az eredmény még akkor is eldöntetlen lenne, hogy a futball nyelvén szóljak, vagyis ez azt jelentené, hogy türelmesen kell tovább folytatni keresni, de nem gyűlölködni, de nem gyűlölködni, miként ezt a románok teszik.

De most lépjünk tovább a bizonyítékok útján! Bármennyire is nem tetszik ez a román önérzetnek. Hunyadi Jánost egyetlen külföldi tudós sem nevezte soha román származásúnak. Balassi Bálint, nagy magyar költő is, „zabigyereknek” nevezi Hunyadi Jánost. Már pedig Balassi Bálintnak jobban lehet hinni, mint a románoknak. Jászai Magda, a Budapesti Olasz Kutatóintézet tagja, mindenben egyező eredményre jutott a fentiekkel. Ha Hunyadi Mátyás román származású lett volna, akkor a kortársai ezt nyilván szemére vetették volna, hiszen volt Hunyadi Mátyásnak éppen elég rosszakarója. Elképzelhetetlen. Elképzelhető lenne az, hogy a magyarság elfogadott volna egy román származású királyt? Egy oláh gyereket királynak maga fölé?

Most nézzük meg, mit is mond maga Hunyadi Mátyás, Mátyás királyunk a románokról! Idézem Mátyás király törvényeiből. Jól figyeljünk csak ide! Mátyás király törvénye 1486-ból: „Noha az oláhok, románok sem szabadságra nem születtek, sem arra hivatva nincsenek, mégis merészelnek maguknak erőszakkal és bűntettekkel a birodalom parancsai ellen maguknak szabadságok arrogálni”. És elrendeli, hogy a székelyek grófja és az erdélyi vajda keményen fenyítse meg őket! Tehát Mátyás király parancsa, Mátyás király törvényeiből. Nos, ha Hunyadi Mátyás román származású lett volna, akkor ilyen értelmű törvényt, mint ez a törvény, biztosan nem hozott volna.

Most itt hozzá kell tennem, hogy a magyarok akkor, amikor oláhnak nevezik a románokat, egy nyelvi torzult szavat használnak. Ugyanis Bíborban született Konstantin császár azt mondta, hogy vlakkok, vlahok, vlah, és a magyar ebből a „vlah” szóból képezett „oláht”. Tehát azokat a magyarokat, akiknek oláh nevük van, családi nevük, semmiképpen sem keverhetjük, zavarhatjuk össze, nem mondhatjuk „románnak”, mert az a név magyar családi név. Oláh János, Oláh Béla, Oláh István – ősi magyar név. De az „oláh” szó, a románokra értve „vlah” népet jelent, akikről a Bíborban született császár, Nagy Konstantin is  azt mondta, hogy „ahol megjelennek, mindenhol elárulnak mindenkit, és minden nemzet tartózkodjon tőlük”. Nos, ennyit az „oláh” név elferdítéséről, a „vlah” név elferdítéséről.

Hiszen egy ilyen, általa hozott törvényt éppen őróla, őróluk, ha Hunyadi román származású lett volna, aligha hozott volna. Mátyásról bizonyította volna, hogy nem szabadságra született? Hunyadi Mátyás? Sem arra hivatva nincs? Ha Hunyadi Mátyásnak semmiféle oláh stigmája nem lett volna, márpedig Hunyadi Mátyásnak semmiféle oláh/román stigmája nem volt. Márpedig Hunyadi Mátyás király volt. Magyar király. Elképzelhető, hogy a korabeli ellenfelei milyen szívesen vetették volna szemére a vlah származást, a román származást! A vlah/román származást. Bizony csak szemére vetették volna, hogy hallgass te vlah, te román. Először a Cilleiek tették volna meg. Pedig a Cilleiek ugyancsak ármánykodtak-vádaskodtak a Hunyadiak ellen, olyannyira, hogy Hunyadi Lászlót, a gyermek királyt a Cilleiek hamis ármánykodása alapján lefejezték.

Hunyadi Jánost az oláhok, a vlahok, ha csak tehették, mindig elárulták. Mi oka lehetett volna annak, ha oláhok sorozatosan árulják el a Hunyadiakat, tehát a románok elárulják a Hunyadiakat, a román Hunyadit? Ha már szerintük a Hunyadiak a legnagyobb románok? Azonban azt is le kell szögezni, hogy a Bot és a Marzsinai név sem román név. Egyik sem. 1903-ban Nagy Jenő, a Magyar Történelemi Társulat titkára, székely-körben tartott előadásában mondotta: „Bot, Marzsinai, Marák Kendék, Pomori, Tewrwek, Török, Fiátok, Majláthok, Békések Jósikák, Halásziak, Kendefiek, Gráfiak havasalföldi kun és besenyő családokból kerültek Erdélybe. Szabó Imre 1927-ben a Néprajzi Társulatban tartott előadásában bebizonyította, hogy a Bot, Marzsinaiak feltétlenül besenyő származásúak. Mivel abban az időben mindenkit oláhnak tartottak, aki a görög szertartás része volt, így keverték vlah/oláh gyanúba a Bogumil-hitű és görög szertartásúakat is.

A Hunyadiakkal kapcsolatosan sok még a tisztázatlan kérdés. De mindaddig, amíg a Magyar Tudományos Akadémia finnugor bilincsekben vergődik és a magyar történelem durva meghamisításán fáradozik, alig táplálhatunk reményt, hogy a Hunyadi-ügyre végérvényesen pontot lehessen tenni. Annyi azonban így is bizonyos, hogy a vlah/román történészeknek legalább annyi bizonyítékot kellene felsorakoztatni a Hunyadiak vlah/oláh eredete mellett, mint amennyit mi magyarok a vlah eredet ellen fel tudunk mutatni. És végül, miért nevezte magát magyar és nem román királynak Mátyás? Miért magyar kódex Mátyás kódexei és nem vlha/román kódexek? És mikor keresztelték el Hunyadit Hunedoarára és kik? Hol Mikor? Erre kellene a románoknak választ adni. Ezt ők tették meg a Hunyadi név eltorzításával.

De kíséreljük meg Heltai Gáspár korabeli szemével nézni a Hunyadiakat. Azt mondhatjuk, hogy Heltai a kortárs szemével és élményével írhatta a Hunyadiak eredetéről, amit írt. Azt természetesnek kell felfogni, hogy Zsigmond kalandjáról Marzsinai Erzsébettel Zsigmond életében nem volt tanácsos nyíltan írni, beszélni, de Zsigmond halála után akár a kortársnak mondható Heltai leírja a csalafintaságot a Hunyadi-ügyben. Hogy Heltait hamisítási szándékkal vádolná meg valaki, hát, az enyhén szólva is butaság, és ilyent nem lehet, az biztos. Hiszen abban az időben még tart a vlah beszivárgás és letelepítés, ami a kóborló vlahokat illeti, és a kóborló vlahoknak egyéb gondjuk is nagyobb volt, és aligha jutott eszükbe, hogy Hunyadiékat maguknak követeljék. Ezt az étvágyat a vlahok/románok csak jóval később kerekítik ki, amikor a nemzetközi barbarizmus közös összefogással Romániát kreált a jogos magyar területekből. És az a franciák nagy óhaja, hogy a magyar birodalommal szemben, a magyarok háta mögött, legyen egy feneketlenül gonosz hatalom, a vlah/oláh hatalom, s ebben a franciák a mindig támogatták a vlahokat, a románokat. Így kapták meg Erdélyt, a vlahok.

Mi magyarok büszkén valljuk, hogy Mátyás király a kor legnagyobb humanistája volt, de nem vlah/oláh humanista. Hiszen a magyarok nyomtatták ki az első román Bibliát, az első román könyvet. Erdélyben. Megtettük nekik ezt a szívességet, amiért ők, mindig ellenünk fordultak.

Minket nem érhet a vád, hogy el akarjuk orrozni a Hunyadiakat az oláhoktól, a  vlahoktól, a románoktól. Sem Hunyadi János, sem Hunyadi Mátyás nem tett soha olyan megnyilatkozást, amely szerint az lenne értelmezhető, hogy vlah/oláh/románok voltak, de ellenük törvénnyel és fegyverrel is felléptek.

Azt minden épeszű ember pontosan tudja, hogy a faji hovatartozását soha sem tagadja meg egyetlen ember sem. Miért éppen a Hunyadiak tagadták volna meg a vlah/oláh/román származásukat? Nem feltűnő ez a hamisítás?

A lehetőség adott a román/oláh kutatóknak. Adott. Kutathatnak. Támogatja őket a jelen román soviniszta kormány minden elképzelhető és elképzelhetetlen eszközökkel. Nemzetközi vonatkozásban terjesztik Erdélyre való jogukat, dákó-román ősiségüket, holott a dák nép, magyar nép volt, úgy mint bármelyik jász-kun, besenyő magyar törzs, vagy a tótok, fönt a fölvidéken, akiről már nagyon szívesen úgy beszélnek, hogy szlovákok, pedig szlovákok, pedig szlovák nép, szlovák nemzet soha a történelem folyamán nem volt, csak elszlávosított magyarok akik egy valami szláv, torz nyelvet beszélnek, és a magyarság ellen vannak most fordítva.

Mi magyarok csak egy módszerrel kutathatunk. A jelenlegi kormány nemhogy segítene ebben a munkában bennünket, de mindent elkövet, a hivatalosan felbérelt magyarellenes tudós garnitúrával, a tudósnak nevezett társasággal, istentelen, magyar-gyűlölő politikusokkal, hamis történelmet írasson, hogy a már keserves úton elért eredményeinket inkább a román/oláh/vlah célok felé közelítsék és megtagadják magyar testvéreiket, miképpen Gyurcsány Ferenc is megtette és az őtet támogató Magyar Szocialista Pártnak nevezett kommunista csürhe, akiről Lenin is azt mondta, hogy „a párt tagjai hasznos idióták, szükségünk van rájuk”. Ezt figyelmébe ajánlom valamennyi MSZP tagnak, akik most is az Internacionálét éneklik, és Lendvai Ildikó, tátott szájú, szász szájú magyar-gyűlöletére hallgatnak. Hamis emberek ezek. Hamisnak tüntetik fel a történelmet, és nemzetközi siserehad segíti őket ebben, a magyarok ellen, a világ legősibb kultúrájával rendelkező népe ellen. Az ellen a nép ellen, amely tudományokban, irodalomban, művészetben oly remekeket alkotott, amit egyetlen nép sem tudott eddig megtenni.

A tények, tények maradnak. Mi azt tartjuk, jobb egy parányi kicsi igazság, mint egy nagy tömeg hazugság.

Magyar testvéreim! Mindig tanuljunk! Mindig tanuljunk, hogy taníthassunk. Én kérem a Magyarok Teremtő Istenét, hogy világosítsa meg minden magyar ember gondolkodását, hogy maradjon meg magyarnak, hogy az igazságot vallja igazságnak, és ne tudják elhitetni vele a hamisságot. Most búcsúzom tőletek. A Magyarok Istene tartson meg benneteket jó magyarnak. Szeressétek egymást, mint Jézus Urunk mondotta: „Szeressétek egymást, miként én szeretlek titeket.”

 

 

Vissza a nyitólapra