Sabrag, Magyar Főmágus szól Hozzátok

Igaz valóságok és valótlan igazságok - 2008. február

 

            Drága magyar hitű testvéreim! Drága magyar testvéreim! Most arról szólok, hogy a Római Katolikus egyház, a Római Katolikus keresztény Saul-Páli egyház hogyan gyalázza meg a régi Jézus-hitű, Jézus-tanításokat, az apostolok tanításait, és milyen ferdítéseket alkalmaz, hogy belopja magát a népek szívébe.

            Igaz valóságok és valótlan igazságok. Az egyiptomi Nag Hammadi temetőben 1945-ben talált, agyagkorsóban elrejtett, valószínűen egy pap sírjában, 12 darab kódex óriási kavarodást okozott a vatikáni körökben. A megtalált 12 kódex bevallottan is 40 darab olyan ősi, eredeti iratot tartalmaz, melyeket görög nyelvről fordítottak kopt nyelvre. Ezek a kódexeket, Szent Tamás által is tanított evangéliumot tartalmazó igen értékes iratoknak tartja a szakma. A tamási evangéliumot ismertette és tanította a Szent Hippolitos 230-ban. Origenes egyházatya (185-254), aki a keresztény dogmák első kialakításai közé dolgozott. Kutatásai a babiloni filozófiai értelemnek megtalálására irányultak. A Tamási Evangéliumot 234. táján meg is említi. Ezeket az iratokat Szent Jeromos Eusebios, valamint Szent Ambrus is megemlíti, mint hamis eretnek iratokat. Ezeket az iratokat az említett egyházatyák szerint több eretnek szekta is használhatta, vagyis, a fentiek szerint, Szent Hippolitos is eretnek volt.

            Közel-Keleten, a Pártus Birodalomban, Péter apostol által, Jézus Urunk felhatalmazásából alapított egyház - nem katolikus-keresztény! -, főpapja, Mani is tanította ezeket az evangéliumokat. Ezekből az iratokból csak igen kevés volt ismeretes addig, amíg Nag Hammadiban megtalálták, előtalálták a fenti kódexeket. Mani tanait kegyetlenül üldözte a kereszténység, ugyanis Mani teljes egészében elutasította a „szövetséget”, az Újszövetség egy részét is, és ez az evangélium a későbbi hamisítók által eltorzítottakat tartotta. Az Ószövetséget mani hamisnak és értelmetlen butaságnak tartotta. Mani ismerte a káldeusok által írt ősgenezist is, vagyis a jelenleg Paralel Bible néven ismert, szerző Noah Cramer zsidó professzor szerint, és Badinyi-Jós Ferenc szerint, első káld-sumér bibliát. A káld-sumér biblia magyari egyházában, a Magyar Biblia  Manit 255-ben vagy 277-ben az általa tanított tanok miatt -  tiszta Jézus-hitű tanok -, ezek miatt a tanok miatt, amit tanított Jézus Urunk és Péter apostol tanítása szerint. Itt meg kell jegyeznünk, a keresztény tanok nem azonosak a Jézus Urunk által majd az ő meggyilkolása után Péter apostol és Mani által tanított jézusi tanokkal. Ma a Maniteus vallásnak nevezett hit követői elítélték a rabszolgatartókat és a kialakulóban lévő kizsákmányoló feudális társadalmat is elítélték a Maniteusok.

            A Maniteus, Jézus követői hit egyházának csak a Pártus Birodalomban 360 kőből-téglából épített templomközpontja volt. Egyik-egyik is külön-külön, méreteiben meghaladta a ma Szent Péter Bazilikának nevezett épületet, amelyeket aztán a semiták leromboltak - ugyanúgy, mint ahogy most teszik, ugyanazon a helyen Irakban, Iránban -, majd a maniteus vallás követőit kegyetlenül kiirtották. A maniteus hit követőinek papjai voltak a magok, mágus papok. Ma a katolikus egyház júdeo-keresztény, eretnekséggel vádolja a volt maniteus vallást, s annak követőit. Pedig Jézus Urunk megbízásából Péter apostol kötelessége volt az Anyaszentegyház megalapítása. Idézem: „Te Péter, Te kőszikla vagy, én erre a kősziklára építem anyaszentegyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta.”

Mégis, a jelen időkben is Péter apostolnak szinte egyetlen szavát sem ismeri a keresztény hívő. Annál inkább idézgetik a judeo-keresztény papok Saul-Pál által szerkesztett bibliai szövegeket. A babiloni Jézus-hítű egyház semmilyen vonatkozásban nem azonosítható a katolikus keresztény, judeo-keresztény egyházzal. A babiloni egyház Jézus Urunk által Péter apostolnak kötelességként hagyott és meg is alapította, és ez volt a Jézus Urunk által tanított egyház. A katolikus keresztény egyház Saul-Pál általa alapított, Rómában székelő katolikus keresztény egyház, nem a Jézus Urunk által tanítottakat tanítja. A két egyház között semmiféle hitbéli egyezőség nincs. A judeo-keresztények Jézus nevét használják fel híveik felé, mint áldozati bárányt. A jelenlegi zavart az okozza a hívők lelkében: a Saul-Páli tanítások Jézust feláldozzák a világ bűneiért, amíg a maniteus vallás kezdettől fogva elutasította az áldozati báránnyá való előléptetést.

Az újszövetségi evangélisták Lukács kivételével mind zsidók voltak. Lukács maga is zsidó befolyás alatt állt, hiszen a források, melyek alapján a saját evangéliumát írta, és az Apostolok Cselekedetei is, és a szentiratai szövegei is, amelyekből munkáit írta, a zsidók által készítet 70-es görög fordítás volt. Tamás evangéliuma kopt nyelven, a címe: p.euaggelion p.kata.cwmas, 113 jézusi mondást tartalmaz. Maga a kódex szövege így kezdődik: „Ezek azok a titkos szavak, melyeket Jézus, az élő mondott, és Didymos Júdás Tamás írt le, és ő, Jézus mondta, aki ezeknek a szavaknak az értelmét megtalálja, nem ízleli meg a halált.”

113 ilyen jézusi mondást tartalmaz a kódex. Több példabeszéd, buzdítás, rövidebb, hosszabb történetek, elbeszélések, mondagyűjtemények és még továbbiak teszik ki a logionokat, a részleteket. Annyi bizonyos, hogy egy kevés egyezik a kanonizált szövegekkel; és eltérően foglalkozott a kanonizált, Jézusnak tulajdonított szövegekkel, és annak értelmével. A kanonizált szövegek azok, amelyeket a vatikáni papok jóváhagytak, mint Isten tanítását, Jézus tanítását. Azt biztosan megállapította a kutatás, hogy a Tamás evangélium az ősi időben Palesztinában íródott, arámi nyelven hangzott el először.

Péter apostol soha nem ismerte el Pál tevékenységét jogosnak. A biblia-kitételek Péter apostolra vonatkozóan igen szűkszavúak, annál inkább bő lére van engedve a Saul-Páli tan. Érdekelt tudósok itt is megállapították, hogy ezt a Tamás evangéliumot nem Tamás írta, mert az evangéliumot szerintük a II. század elején írták, Tamás pedig ekkor már nem élt. Vajon elfogadható-e ez a magyarázat? Létezik-e a tökételes vizsgálati módszer, amely közel kétezer év távlatából ennyire biztos időt tudna megállapítani, esetlegesen sem tévedhet, mondjuk 30-40 évet? Netán még többet is. Ha csakis ezért hangzott el itt, és így, mert ami Péterrel, Andrással, Tamással kapcsolatos, vagy a többi nem zsidó szertartásos apostolokkal, rendre ismeretlen, nem kanonizált. Jézus Urunk tizenkét apostoláról szinte semmit sem tudunk, amíg az önjelölt Saul-Pál briliáns pályát futott be.

A kódexben olyan elbeszélések, példabeszédek vannak, amelyek nagy része Máté, Lukács evangéliumában is meg vannak. Honnét vették őket? Ezek az iratok ősi arámi nyelven íródtak. Hiába fordították görögre, vagy később ebből koptra, hiszen az iratok magukon viselik az ősi palesztinai arámi jegyeket, az arámi nyelvi jellegzetességeket. A Vatikán is kénytelen elismerni, hogy ezekben a kódexekben nem kanonizált, apokrif szövegek vannak, amelyeket Jézustól származottnak tartanak, biztos mondásokat találunk az Úr Jézustól. Mégis az egyház, a Vatikán, megtiltotta hívei részére a Tamás evangéliumot – furcsán ellentmondva az ősi arámi eredetnek, úgy állítva be, hogy ez a szerző nem az egykori ellenőrzött hagyományból vette. Itt hozzáfűzve: hogyan vehette volna egykorú és ellenőrzött hagyományból a szerző, ha ő Jézus szavainak a lejegyzője volt, vagyis a történelmi pillanatot leíró személy, apostol, talán éppen Jézus beszédéről írta. Ugyanezen okok miatt „hamis” Szent Jakab apostol evangéliuma is.

Megkérdezem: ezek szerint hamisítók voltak az apostolok maguk is, avagy hamisítók hamisították meg az apostolok létező evangéliumait? Kinek állott érdekében hamisítani? Kik voltak azok, akiknek a régmúltban érdekükben állt a jézusi tanokat megváltoztatni, miután már csak Názáreti tanai éltek?

Szent Jakab ősevangéliuma, melynek töredékei a X. századból származnak és csak az 1958. évben adták ki, a Papyrus Baudelaire Voxot, amely ennek az evangéliumnak a III. században írott görög nyelvű szövegét is tartalmazza.

A Szentírási Bizottság nem csak Tamás evangéliumával bánt el, Jakab evangéliumával is, hanem az úgynevezett gnosztikus, vagyis a tudós vallásfilozófiákban legmagasabb tudományos ismeretekre törekvő evangéliumokkal is. Néhány ezek közül: Jézus Krisztus bölcsessége, Pistis Sophia, Eugnostos könyve, Tamás apostol evangéliuma, 70 tanítvány evangéliuma, Mária-Magdolna evangéliuma, Nikodémus evangéliuma, Péter apokalipszise, Gnosztikus könyv – gnosztikus Pétertől. Alexandriai Kelemen szerint eredeti ez, az I. században, tehát Péter idejében íródott. Napjainkban már erre is rásújtottak, hogy nem eredeti. Vajon mit vétett az idők folyamán? Vajon az a bűne, hogy eredeti?

Kedveseim! Tehát így hamisították meg Jézus Urunk tanítását. Higgyük el, hogy a magyar hívő Jézus Urunk tanítása szerint akar, él, és fog cselekedni ezután is. A mágus papok nem fognak hazudni a magyar népnek.

Kedves magyar testvéreim. Szeretettel, magyar felelősséggel, a magyar hit iránti felelősséggel kell élni. Szeretni kell egymást, tudni kell azt, hogy mi magyarok minden más vallás és minden más nép által üldözöttek vagyunk, mert a gonosz erők úgy formálják a népek tudatát, hogy a magyar csak rossz lehet. Én szeretettel kérlek benneteket: a magyar ne legyen gyűlölködő. A magyar legyen tanító! – hiszen a magyarnak ez a kötelessége: tanuljon, hogy taníthasson. Mert különben, tanulás nélkül, nem értjük meg a világ gondjait bajait, és nem tudunk alkalmazkodni hozzá. Népünk okos, tanult, művelt, magyar, magyar hitű emberekből van.

Ez a kívánságom. Ezt a kívánságom teljesítsük népünk érdekében. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Szeressétek egymást, miként Jézus Urunk mondotta: „Úgy szeressétek egymást, miképpen én szeretlek titeket.”

 

 

 

 

Vissza a nyitólapra